Omvärldsbevakning i augusti

Smart omsorg i Helsingborg
Helsingborgshem och den kommunala vårdomsorgen i Helsingborg utvecklar tillsammans nya digitala tjänster i bostaden och skapar därmed förutsättningar för smart äldrevård i Helsingborg. Helsingborgshem vill utveckla digitala tjänster för framtidens bostäder. Läs mer om detta och andra intressanta nyheter i nyhetsbrevet från vård- och omsorgsförvaltningens strategiska omvärldsbevakning.

Om du känner till relevant information i omvärlden som du tycker är intressant och vill delge vänligen kontakta: Marie Christiansen- Processledare för Omvärldsnätverket marie.christiansen@helsingborg.se

Här kan du läsa om vilka bevakarna är och om hur vi arbetar med omvärldsbevakning.

Robotar kan öka motivationen enligt undersökning
Tidningen Chef Nyheter, 2016-07-01

Kalla det rädsla, oförstående eller till och med motståndsrörelse – den som försöker få igenom en större förändring på en arbetsplats, till exempel som ett led i en digital transformation, kan räkna med att stöta på patrull. Men så småningom kan ny teknik faktiskt motivera medarbetarna, visar en ny undersökning. Rädd att förlora ditt jobb till en robot? Du är inte ensam. Motståndet mot ny teknik och nya digitala arbetssätt sägs ofta vara ett av de största hindren för en smärtfri förändringsprocess i digitaliseringens

“Negativ semester” tar bort viloeffekten
Tidningen Chef Nyheter, 2016-07-11

Dåligt planerade och stressiga semestrar tar bort de positiva effekterna av att ha varit borta från jobbet och kan göra att du kommer tillbaka utan att känna dig särskilt utvilad alls. Du kanske trodde att fem veckors sommarledigt garanterade dig en påfyllning av energi till dess att arbetsåret kommer igång igen i höst? Tänk om. Semestern innebär en rad möjliga stressfaktorer: transport, att ta itu med problem på resande fot och känslor av osäkerhet är några exempel.

En vinnande Linkedin-profil
Tidningen Vision Nyheter, 2016-07-12
Linkedin är världens största affärsnätverk med 300 miljoner medlemmar. Användandet i Sverige ökar, tillväxttakten är cirka 25 000 nya medlemmar i månaden och i dag finns det 2 miljoner registrerade medlemmar. Du kan använda Linkedin för att nätverka med gamla kollegor och även utöka nätverket och skapa nya kontakter i de branscher och organisationer du är intresserad av. Vissa jobb annonseras också ut enbart på LinkedIn. Det är även ett sätt att visa din profil för omgivningen, man kan säga att det är som ett digitalt visitkort.

Hälften av trygghetslarmen fortfarande analoga
Socialstyrelsen Tema Äldre, 2016-07-01

Andelen digitala trygghetslarm hemma hos äldre och personer med funktionsnedsättning har ökat från 14 till 48 procent sedan 2014. Men regeringens mål, att alla analoga larm ska vara ersatta av digitala i december 2016, kommer inte att nås. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.
– Det är bekymmersamt att många kommuner är försenade. Särskilt med tanke på allt fler äldre med omfattande omvårdnadsbehov bor kvar i det egna hemmet, säger Dick Lindberg, utredare på Socialstyrelsen.
Syftet med teknikskiftet är att öka säkerheten och tryggheten. Analoga trygghetslarm i kombination med nya digitala kommunikationsnät innebär en risk för att larmsignalen faller bort och inte når fram till larmcentralen.

Rätt använt är funktionsvariation rätt ord
Dagens Samhälle Omsorg, 2016-07-06

Funktionsnedsättning eller funktionsvariation. Om vi gör tydligt att ordet “funktionsvariation” används just för att tala om variationer – inte för att ersätta andra, värdeneutrala ord av rädsla för kränkning – då är det alldeles säkert ett bra och användbart ord.

Tobaksprevention
SKL Publikationer Äldreomsorg, 2016-07-06

Tobakspreventioni kommuner och landsting. I Sverige har det bedrivits ett framgångsrikt arbete för att minska andelen rökare. Målsättningen med det tobaksförebyggande arbetet är att påverka attityder och normer, minska efterfrågan och tillgänglighet samt bedriva tobaksavvänjning. Med denna rapport vill Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ge en aktuell bild av vad kommuner, landsting och myndigheter idag gör inom området tobaksprevention.

Personer med funktionsnedsättning har fortfarande sämre levnadsvillkor
Myndigheten för Delaktighet, 2016-07-01

Jämfört med befolkningen i övrigt har personer med funktionsnedsättning fortfarande betydligt sämre levnadsvillkor. Det visar den utvärdering som Myndigheten för delaktighet har gjort av utvecklingen av funktionshinderspolitiken under strategiperioden 2011 – 2016. Flera av politikområdena har utvecklats långsamt. De områden som dock utvecklats positivt är kultur, media, it och transport.Vissa grupper bland personer med funktionsnedsättning är mer utsatta än andra och det är främst inom områdena utbildning, hälsa och arbetsmarknad som de största skillnaderna syns.En allt högra andel personer med funktionsnedsättning studerar. Trots det har gruppen fortfarande lägre utbildningsnivå än befolkningen i övrigt. Kvinnor i samma grupp har generellt sett högre utbildnings­nivå än män, men ökningen i utbildningsnivån står männen för.
Personer med funktionsnedsättning upplever även sin hälsa som sämre än övrig befolkning. Det kan ha flera förklaringar. Lägre utbildningsnivå och sämre ekonomi än befolkningen i övrigt kan påverka negativt. Det är även mindre vanligt att personer med funktionsnedsättning är fysiskt aktiva, vilket kan ha flera förklaringar.

Utvärderingen visar att den strategi som har legat till grund för genomförandet av funktionshinders­politiken har haft betydelse för utvecklingen, men pekar också på ett antal brister som behöver beaktas för ett mer effektivt utfall. Bland annat saknas områden som är väsentliga för levnadsvillkoren bland personer med funktions­nedsättning och för deras delaktighet i samhället, så som demokrati och vård och omsorg.

LEDA för smartare välfärd
2016-07-13

20 kommuner deltar i förändringsledningsprogrammet LEDA för smartare välfärd vars syfte är att öka hastighet, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar.

SKL har, i samarbete med Vinnova, initierat ett förändringsledningsprogram för att öka hastighet och kvalitet i införandet av digitala lösningar. Programmet ska identifiera, beskriva och sprida vad som möjliggör utveckling, och vad som kan stå i vägen. Genom ökad förståelse för vad som utmärker ett lyckat införande av ny teknik avser programmet att gynna vidare utveckling inom alla kommuner.

Programmet kommer att knyta till sig den bästa av expertis från akademin, offentlig och privat sektor för att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet. Under tiden som programmet samlar på sig erfarenheter, är avsikten att sprida dessa brett i hela det offentliga Sverige och internationellt.

Programmets två inriktningar
LEDA för smartare välfärd innehåller två inriktningar: Skola och lärande i en digital värld och Hälsa och omsorg i en digital värld.

SKL har valt ut 10 kommuner inom varje inriktning och två kommuner som kommer att delta i båda. Dessa kommuner kommer att få stöd i att vässa sitt digitaliseringsarbete genom att ta del av varandras och andras framgångar och lärdomar. De utvalda kommunerna kommer också att ha möjlighet att påverka utformningen av programmet.

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. För att nå denna vision behöver ett modigt och långsiktigt arbete göras inom vården och omsorgen.

Utvalda kommuner inom inriktning Hälsa och omsorg är:

Göteborgs Stad
Halmstads kommun
Helsingborgs stad
Karlskrona kommun
Malmö stad
Östersunds kommun
Skellefteå kommun
Sollentuna kommun
Trelleborgs kommun
Vara kommun
Västerås stad
Tidsplan och deltagande

LEDA för smartare välfärd kommer att var ett öppet och kommunikativt program för att möjliggöra att även kommuner som inte ingår i programmet är pilotkommuner ska kunna lära sig av de lärdomar som kommer fram under året. Redan nu finns en öppen Facebookgrupp där man kan följa LEDA för smartare välfärds arbete.

Nytt arbetsmaterial för hållbart ledarskap
Kvalitetsmagasinet Arbetsmiljö, 2016-06-03

Forskare vid Högskolan i Borås och KTH presenterar nu ett arbetsmaterial som stödjer chefer att leda hållbart i vardag och förändring. Materialet är också ett stöd i att möta Arbetsmiljöverkets skärpta krav på bättre organisatorisk och social arbetsmiljö. Det är evidensbaserade metoder för att leda under utvecklingsarbete, som nästan alla håller på med nu, säger professor Lotta Dellve vid Högskolan i Borås. – Det här ger ett bättre underlag för alla som har inflytande över arbetsmiljön. På högre nivåer går det att använda materialet som en snabbvariant för att få kunskapsunderlag för beslut.

Smart omsorg i Helsingborg
SABO Nyheter, 2016-06-29

Helsingborgshem och den kommunala vårdomsorgen i Helsingborg utvecklar tillsammans nya digitala tjänster i bostaden och skapar därmed förutsättningar för smart äldrevård i Helsingborg. Helsingborgshem vill utveckla digitala tjänster för framtidens bostäder.

Ett av de områden som de just nu utvärderar är vård och omsorg. En allt högre andel äldre befolkning med stigande omsorgsbehov, ställer helt nya krav på äldreomsorgen. Men också på oss som bostadsbolag. Här ser vi en spännande utmaning och har tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg startat ett samarbetsprojekt. Målet är att vi med hjälp av Smarta Hemmet-teknik, tillsammans kan utveckla långsiktigt hållbara koncept kring omsorg och livskvalité för den enskilda individen, berättar Pia af Klerker, IT-chef hos Helsingborgshem.

Samarbetsprojektet inleds under juni och ett första pilotprojekt kan förhoppningsvis vara igång redan under hösten 2016.

Så bra är din kommun på miljöarbete
SVT Nyheter, 2016-06-29

Habo och Eksjö hamnar långt ner i listan när årets miljökommuner koras. De hamnar på plats 238 och 239 av landets 290 kommuner. Det är tidningen Aktuell Hållbarhet som rankar de kommuner i landet som arbetar bäst med miljöfrågor, utifrån enkätsvar och offentliga källor. Man har bland annat tittat på uppgifter från Vattenmyndigheterna, Boverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Ekomatcentrum. Dessutom har tidningen en egen enkät som kommunerna svarat på. Helsingborg hittas på en hedrande femteplats.

Satsning ska ge vården bättre chefer
SvD Senaste Nytt, 2016-06-30

Ledarskapet och chefernas roll ska stärkas inom sjukvården. Regeringen uppdrar nu åt både Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att ta fram förslag som kan hjälpa landstingen att få bättre chefer. Man ska ta till sig erfarenheter från många håll, exempelvis skolområdet, men också se vad man gör internationellt för att klara bemanningsfrågorna.

Ny rapport från Arbetsförmedlingen: Var finns jobben?
Arbetsförmedlingen Arbetsmarknadsutsikter Prognoser, 2016-06-29

Det blir lättare att få jobb inom de flesta yrkesområden. Lärare, vårdpersonal, ingenjörer, byggnadsarbetare och IT-specialister har allra bäst möjligheter. I dag presenterar Arbetsförmedlingen en ny rapport om framtidsutsikterna för omkring 200 yrken. Den visar en mycket stark tillväxt av nya jobb inom flera yrkesområden, framförallt inom tjänstesektorn. Det gäller hos både privata och offentliga arbetsgivare. – Vi ser en fortsatt bred jobbtillväxt, som innebär många jobböppningar för dem som vill in på

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *