Vad är på gång inom vård och omsorg?

Nyhetsbrevet från vård- och omsorgsförvaltningens strategiska omvärldsbevakning innehåller intressanta nyheter som bevakarna publicerat under de senaste veckorna.

Lyckad satsning på e-hälsa inom äldreomsorgen

SKL Nyheter, 2015-03-27  
Satsningen på att utveckla socialtjänsten och äldreomsorgen har varit framgångsrik i kommunerna. Socialstyrelsen har gjort en uppföljning av de statliga medel som fördelats under 2014 och alla kommuner har varit involverade i utvecklingsarbetet. – Det handlar om att hitta smarta lösningar som kan ge större frihet och trygghet till brukarna, och samtidigt ge personal en bättre överblick och möjlighet att prioritera sina insatser, säger Åsa Furén-Thulin , chef för sektionen för vård och socialtjänst på SKL.

Exempel på lösningar man har utvecklat eller testat i olika kommuner:

•E-tjänster för brukare och anhöriga
•Digitaliserade trygghetslarm
•GPS-sändare för personer med demens
•Videomöten mellan brukare och hemsjukvården
•Sensorer för att övervaka personer med tillsynsbehov
•Nattkamera för brukare

Inte jämlika insatser för funktionsnedsatta

Socialstyrelsen Nyheter Äldre, 2015-03-27  
65000 personer får insatser enl LSS. En kartläggning från Socialstyrelsen visar att insatserna inte är likvärdiga. LSS infördes för drygt 20 år sedan för att undanröja svårigheter i vardagen för personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. En av insatserna som kommunen kan bevilja är ledsagarservice som ges för att motverka isolering. Kartläggningen visar att omkring hälften av landets kommuner har begränsningar som rör inom vilket geografiskt område ledsagarservice beviljas. Kartläggningen visar även att det finns ett behov av nya boendeformer för de personer som omfattas av LSS. Särskilt tydligt blir det för den växande gruppen med tex autismspektrumstörning.

Var tionde pensionär bor i Indien

SR Vetenskap & Miljö, 2015-03-27  
Folkrika länder som Indien står inför stora utmaningar att klara vården av snabbt åldrande befolkning. Svenska och indiska forskare vill nu samarbeta för att få fram effektiv demensvård som även jordens fattiga har råd med.
Geriatrikern Wilhelmina Hoffman, som är direktör för Svenskt Demenscentrum, ingår också i samarbetsprojektet. Hon hoppas att indiernas förmåga att hitta kostnadseffektiva vårdlösningar kan vara något att inspireras av i Sverige också.
– Jag tror att det finns många nya modeller som Sverige skulle kunna bidra till att utveckla i Indien och samtidigt lära av dem för att sedan ta tillbaka och ta tillvara på det kloka kostnadseffektiva som kanske inte är för utbrett i vård land idag, säger Wilhelmina Hoffman.

Budgetsatsningar för en modern välfärdsstat

Regeringen Socialdepartementet, 2015-03-31  
Höjt underhållsstöd till ensamstående föräldrar, utökad bemanning inom äldreomsorgen och investeringar i förlossningsvården är satsningar inom Socialdepartementets områden som ingår i den ekonomiska vårpropositionen. Dessa förslag bidrar till ett mer jämställt samhälle, en modern välfärd och till regeringens mål att sluta de påverkbara hälsoklyftorna på en generation. Reformerna är ett resultat av en uppgörelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Fem principer för effektiv kommunikation

Kvalitetsmagasinet Ledarskap, 2015-04-01  
Negativa och illojala medarbetare kan vara ett tecken på brister i kommunikationen. En kultur där medarbetarna vill och kan ta ansvar bygger på ett medvetet kommunikationsarbete.
Mötesbranschen.se tipsar om fem viktiga frågeställningar som visar vägen till ett företagsklimat som främjar en effektiv kommunikation. 1. Kommunicerar du enkelriktat? 2. Känner du till missnöje och konflikter som inte hanterats? 3. Är företaget lyhört mot sina medarbetare? 4. Har ni en öppen atmosfär där alla kommer till tals? 5. Tillåter ni fel och missar?

Rikstäckande enkät nu på väg till alla med äldreomsorg

Socialstyrelsen Nyheter Äldre, 2015-04-01  
I dagarna får alla äldre som har hemtjänst eller bor på äldreboende möjlighet att tycka till om sin äldreomsorg i undersökningen “Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” Ju fler som svarar desto tydligare blir signalen om vad som behöver förbättras.

Ny kommunikationssatsning för att förebygga diskriminering av personer med funktionsnedsättning

Regeringen Socialdepartementet, 2015-04-01  
Idag fick Myndigheten för delaktighet (MFD) i uppdrag av regeringen att i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen (DO) genomföra en kommunikationssatsning för att öka kunskapen om innehållet i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I uppdraget ingår också att informera om att bristande tillgänglighet, från och med januari i år, är en form av diskriminering.

Äldrecentrums språkombudsutbildning vidareutvecklas

Äldrecentrum Nyheter, 2015-04-02  
Vård- och omsorgscollege och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har beviljats 1 985 000 kr av Skolverket för att vidareutveckla Äldrecentrums språkombudsutbildning och sprida den nationellt. Språkombudsutbildningen har utvecklats i samverkan med forskare från Stockholms Universitet och Södertörns högskola och har genomförts av Stiftelsen Äldrecentrum och inom ramen för olika projekt sedan 2008. Språkombuden är anställda inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättningar som ger stöd och handledning i språkutveckling för kollegor på arbetsplatserna. De medverkar också till att utveckla kommunikationen på hela arbetsplatsen.

Nytt mobilt system för hämta information, dokumentera samt registrera tiden hos personer med hemtjänst

Kungsbacka Kommun Omsorg Stöd Senaste Nytt, 2015-04-07  
I praktiken innebär det nya systemet att ett klistermärke sätts upp i hemmet och personalen håller sin mobiltelefon mot denna tagg när de kommer. När personalen har utfört sina arbetsuppgifter knappar de in på mobiltelefonen vilka insatser som de har utfört. De kan även lämna meddelanden till sina kollegor. Därefter håller personalen sin telefon mot taggen och loggar ut. Därmed är dessa insatser också rapporterade och ett kvitto finns på vilka insatser som gjorts, utav vem och under vilken tid, som de har utförts. Vi vet att våra medarbetare tycker att det är en fördel att kunna göra allt på plats, man gör det direkt och det glöms inte bort. Vi ser att dokumentationen har ökat och även blivit bättre sedan det nya systemet infördes.

Regeringen välkomnar debatt om äldreomsorgen

Regeringen Socialdepartementet, 2015-04-07  
Regeringen har i sitt förslag till budget satsat 1 miljard kronor för innevarande år och aviserat 2 miljarder kronor för de kommande tre åren för utökad bemanning och kvalitet i äldreomsorgen. För regeringen är äldreomsorgen en prioriterad fråga. Vi ser bemanningsfrågan som en av de viktigaste inom området.  Det kommer att bidra till bättre arbetsmiljö för de kvinnor som jobbar inom omsorgen och ökad trygghet för brukarna, säger Pernilla Baralt, statssekreterare hos äldreminister Åsa Regnér. Vi välkomnar den diskussion som nu pågår om hur äldreomsorgen kan förbättras.

Stora brister i kommunernas kompetensförsörjning

Tidningen Vision Nyheter, 2015-04-08  
Över 80 procent av personalcheferna i landets kommuner tror att det kommer att bli svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens i framtiden. Vision vill nu att arbetsgivarna intensifierar arbetet med att göra välfärden till en mer attraktiv arbetsplats och se till att de med utländsk examen snabbare kommer in i arbetslivet. I framtiden kommer det att bli stora brister i kompetensförsörjningen inom flera viktiga yrken, visar Visions Personalchefsbarometer 2015.

Socialstyrelsen vill se en behovsanpassad bemanning på äldreboende

Tidningen Vision Nyheter, 2015-04-08  
Personal dygnet runt utan dröjsmål och behovsanpassad bemanning på äldreboende är några regler i det förslag som Socialstyrelsen lämnade till regeringen under tisdagen. Socialstyrelsen presenterar i dag tisdag sitt förslag till nya regler för äldreboenden. Förslagen har varit ute på remiss och fått vissa förtydligande efter olika synpunkter men nu lämnas de till regeringen för avgörande. I förslaget finns det bindande regler som innebär att det ska finnas personal dygnet runt som utan dröjsmål ska kunna hjälpa de äldre.

Äldres rätt till delaktighet värderas lågt av personalen

Äldreomsorgsbloggen Forskning, 2015-04-09  
Inom äldreomsorgen är det viktigt att de äldre får möjlighet att själva fatta vissa beslut om sin tillvaro. För att detta ska fungera behöver personalen förstå de äldres behov av delaktighet. Men en ny studie från Hälsohögskolan i Jönköping visar stora skillnader i hur personal i äldreomsorgen värderar etiska frågor. Bara 17% av de tillfrågade i studien, ansåg att man skulle låta de äldre bestämma själva i så stor utsträckning som det bara var möjligt och att de skulle få vara delaktiga i alla beslutsprocesser. Det här är ett problem som ställer stora krav på ledarskap inom äldreomsorgen.

Inför boendestöd enligt LSS

Reclaim RSS Senaste, 2015-04-09  
Socialstyrelsen har kommit fram till slutsatsen att man bör utreda möjligheten att införa ett boendestöd enl LSS. Förslaget togs upp redan 2008 och nu tar Socialstyrelsen upp bollen igen. Socialstyrelsen tycker dessutom att man behöver utreda hur insatsen kan utformas för att tillgodose behoven hos personer som omfattas av LSS exempelvis personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller med lindrig utvecklingsstörning. Ett första steg enligt Socialstyrelsen i en sådan utredning skulle kunna vara att använda stimulansmedel för att ge kommunerna möjlighet att utveckla verksamheter med boendestöd riktade till personer inom personkretsen enl LSS i olika delar av landet.

Digital plattform ger vardagsstruktur för unga

Föräldrakraft, 2015-04-09  
Den nya digitala plattformen Picture my Life ska hjälpa barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som ADHD, autism och Downs syndrom samt deras anhöriga och skolan att strukturera vardagen. Plattformen som är bildbaserad kommer vara helt klar till skolstarten 2015. Idag använder många anteckningsböcker för att kommunicera mellan skola och hem och idén till plattformen växte fram från en av grundarna som även är mamma till en pojke med Downs syndrom.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *