Vad är på gång inom vård och omsorg?

Detta är det andra nyhetsbrevet från vård- och omsorgsförvaltningens strategiska omvärldsbevakning för i år. Vi samlar ihop de senaste veckornas mest intressanta nyheter som berör vård- och omsorgsförvaltningen.

Spel och e-sport är motion för hjärnan

SvD Senaste Nytt, 2015-01-19
E-sport, organiserad tävling i dator – och tv-spel blir allt populärare. Forskning visar att spelande ungdomar utvecklar sina kognitiva förmågor, får bättre minne och blir bättre problemlösare. Spel är inte bara nyttigt för ungdomar utan hjälper också andra människor att slappna av från stress mm. Även för äldre finns skäl att spela, det finns specialdesignade spel som hjälper äldre att hantera och minska skadorna av alzheimers. E-sporter kan också vara väldigt sociala och kan också inkludera personer som pga tex funktionsnedsättning inte kan utöva annan sport.

Nummerupplysning för personer med funktionsnedsättning

Funka Stöd & Service, 2015-01-19
Nummerupplysning via 118 400 innebär att personer med en varaktig funktionsnedsättning kan söka telefonnummer, adresser i Sverige och bli framkopplade till det efterfrågade telefonnumret. Själva nummerupplysningen är kostnadsfri. Personen betalar endast för själva samtalet efter framkoppling, i enlighet med det avtal som personen har med sin operatör.

Nytt inspirationshäfte om demens

Demensförbundet Aktuellt, 2015-01-19
Nordens Välfärdscenter har under 2014 anordnat flera workshoppar om demens för att sätta fokus på ökat nordiskt samarbete. Dessa workshoppar avhandlade följande stora och viktiga sociala teman: användning av välfärdsteknologi i demensvården, bostadssituation för personer med demens och vård/omsorg för dementa.

Helsingborg får pris för jämförelser

Kvalitetsmagaisnet Verksamhetsutveckling, 2015-01-20
Helsingborgs stad har fått pris för sitt sätt att via webben presentera hur stadens resultat står sig i jämförelse med andra kommuners. Till exempel: Hur nöjda är hyresgästerna på Helsingborgs vårdboenden? Hur stor andel av gymnasieeleverna fullföljer sin utbildning? – Jag ser presentationen på webben, men även priset, som ytterligare ett steg mot ökad öppenhet och transparens, säger stadsdirektör Palle Lundberg.

Äldre, alkohol och äldreomsorg – dilemman och utmaningar

Äldrecentrum Kalendarium, 2015-01-20
Äldre personer dricker idag öl och vin i större utsträckning än tidigare. Det har även skett en ökning av alkoholrelaterad död bland både äldre kvinnor och män. Denna utveckling påverkar äldreomsorgen då allt fler äldre med alkoholproblem kommer att behöva vård och omsorg. Det resulterar i många dilemman och nya utmaningar för de som arbetar inom äldreomsorgen.

Socialstyrelsen återkallar demensföreskrifterna

Maj Gram Andersson, 2015-01-23
Socialstyrelsen kommer att fatta beslut den 27 januari 2015 om att föreskrifterna och allmänna råden om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden ska utgå. Bedömning görs också att datumet för ikraftträdande av de nya föreskrifterna som ska gälla alla äldre som bor i särskilda boenden behöver skjutas fram. De skulle ha trätt i kraft den 31 mars 2015.
Ett eventuellt beslut om nya föreskrifter behöver regeringens godkännande.

Äldreomsorgen blir bättre men det finns fortfarande könsskillnader

SKL Nyheter, 2015-01-23
Vården och omsorgen om äldre blir allt bättre, men det finns skillnader i kvalitet mellan landets kommuner och landsting. Det finns också fortsatta skillnader mellan kvinnor och män. Det framgår av den femte gemensamma rapporten “Öppna jämförelser 2014 – Vården och omsorgen om äldre”. Rapporten är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen. Fallskador, funktionsförmåga efter stroke och behandling med läkemedel, är några exempel på där kvinnorna får sämre resultat än män i Öppna jämförelser.

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende – Uppföljning av en lagändring, 2014

Socialstyrelsen Tema Äldre, 2015-01-23
Kommunerna har olika lösningar för par som önskar bo tillsammans i särskilt boende. Det vanligaste är att paret får bo i en enrumslägenhet (73 %). Näst vanligast är att de får bo i en lägenhet om minst två rum (68 %) och därefter i var sin lägenhet på samma särskilda boende (67 %). Överlag tycker kommunerna att den nya bestämmelsen leder till större trygghet, valfrihet och självbestämmande för de äldre. Flera kommuner är också positiva till att medboende nu är en rättighet som uttryckts i lagen, och det hänger inte längre på den egna kommunens välvilja.

Fler fall och frakturer bland äldre kan förebyggas

Socialstyrelsen Nyheter Äldre, 2015-01-23
Lår- och höftfrakturer är nästan tre gånger så vanliga bland äldre i vissa delar av landet som i andra. Antalet frakturer på lår och höft, orsakade av exempelvis fall, varierar från 535 i en kommun till 1 443 i en annan räknat per 100 000 invånare över 65 år. Dubbelt så många kvinnor som män drabbas – det är den vanligaste orsaken till att äldre kvinnor vårdas på sjukhus. Fler frakturer kan förebyggas genom insatser från vården och omsorgen. Det kan handla om hjälp med träning, genomgång av läkemedlen och anpassning av hemmet.

Regeringen och SKL sluter överenskommelse om kunskapsstöd inom hälso- och sjukvården

Regeringen Socialdepartementet, 2015-01-24
Enligt en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har regeringen avsatt 67,9 miljoner kronor för bland annat kunskapsspridning, uppföljning samt ökad patientsäkerhet och tillgänglighet inom vården.

I överenskommelsen ingår även fortsatt stöd till utveckling av arbetet med öppna jämförelser, med särskilt fokus på förbättrad tillgänglighet av indikatorer samt stöd till det lokala förbättringsarbetet. Därutöver ingår stöd till arbetet med förbättrad kunskap och uppföljning av läkemedel utifrån den nationella läkemedelsstrategin.

Nytt utbildningsmaterial för bättre bemötande och jämlik vård

Socialstyrelsen Nyheter Äldre, 2015-01-26
Ett gott bemötande i hälso- och sjukvården är en av de viktigaste faktorerna för att utveckla en mer jämlik hälsa, vård och omsorg. Därför publicerar Socialstyrelsen utbildningsmaterialet “Att mötas i hälso- och sjukvård – Ett utbildningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlika villkor”.

Nya styrmodeller tas fram

SvD Senaste Nytt, 2015-01-27
Regeringen ska ta fram en ny styrning av välfärden. Professionerna i den offentliga sektorn ska stärkas och styrmodeller som skapar större frihet för medarbetarna ska utvecklas. Att ta till vara välfärdsmedarbetarnas erfarenheter, brukarnas upplevelser och forskningens insikter kommer att vara centralt. Det skriver civilminister Ardalan Shekarabi (S).

Arbetet inleds med ett kunskapsseminarium på Karlstads universitet, där såväl forskare som representanter för fackliga organisationer och arbetsgivare medverkar. Under våren arrangerar regeringen flera liknande seminarier runt om i landet. Konferensernas innehåll kommer att utgöra ett värdefullt underlag för den utredning som så småningom ska tillsättas.

En demensvård utan tvång är möjlig

Äldrecentrum Nyheter, 2015-01-27
Svenskt Demenscentrum lanserar under våren en nollvision för en demensvård utan tvång och begränsningar. Tvång har setts som något ibland nödvändigt i vården av personer med demenssjukdom. Syftet har varit gott – att skydda den som är demenssjuk. Men det går att vårda och bemöta personer med demenssjukdom så att tvång inte blir nödvändigt.

Handboken beräknas vara klar under februari. I anslutning till boken ges också en skrift för anhöriga ut och en webbutbildning startas. Demenscentrum håller dessutom på att utveckla en app för smartphones med tips och råd.

“Se inte frivilliga i välfärden som en besparingsåtgärd”

Dagens Samhälle Omsorg, 2015-01-27
En av de lösningar politiker har diskuterat för att hantera ökande behov av och förväntningar på omsorgen är fler ideella insatser. Fler frivilliga i offentlig äldreomsorg garanterar inte ekonomiska besparingar; det kostar att rekrytera, utbilda och samordna ideella. Äldreomsorgen är också en verksamhet där det förutom yrkeskompetens är helt nödvändigt med stabilitet och kontinuitet. Det finns även ett allvarligt tankefel i idén om att använda frivilliga som besparing i en äldreomsorg med små resurser. Frivilliga låter sig nämligen inte beordras att utföra tjänster åt det offentliga utan har andra målsättningar med sitt engagemang.

Tryggare omsorg med digitala trygghetslarm och nyckelfri hemtjänst

Äldreomsorgsbloggen Hemtjänst, 2015-01-28
Upplands-Bro kommun har genomfört ett teknikskifte för att öka säkerheten och kvaliteten inom hemtjänsten. Samtliga analoga trygghetslarm i ordinärt boende i Upplands-Bro har bytts ut till en ny digital modell. Larmkedjan är nu helt digital, trygghetslarmet är oberoende av det analoga telefonnätet och kommunicerar med en digital larmmottagare via GPRS. Dessutom väljer de digitala trygghetslarmen automatiskt det starkaste mobilnätet. Om ett mobilnät slutar att fungera, byter larmet själv till annat befintligt nät.

Stöd till delaktighet och inflytande för personer med funktionsnedsättning

Socialstyrelsen Nyheter Funktionshinder, 2015-01-30
På Socialstyrelsens hemsida kan man ladda ner eller beställa material angående delaktighet och inflytande gällande genomförandeplaner och även kunskapsstöd till verksamheter för personer med funktionsnedsättning.
Den som fått beslut att få en insats ska kunna vara delaktig och utöva inflytande över hur insatsen ska genomföras.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *