Samtal i Soffran

Som en följd av de stora samhällsutmaningar som vi stå inför händer det massor inom den kommunala vård och omsorgen. Vi ha en allt större andel äldre människor i vårt samhälle, samtidigt som antalet personer med ett LSS-beslut ökar. Detta medför att antalet personer som dagligen befinner sig nära den kommunala vård- och omsorgen ökar, och därmed får vi fler nära intressenter i form av familj, släkt och vänner. Men den kommunala vård- och omsorgen intresserar också medborgare som idag inte känner någon nära person med vård- och omsorgebehov.
Helsingborgs stads Vård- och omsorgsförvaltning är även en stor organisation med över 3000 medarbetare. Tillsammans medför detta att behovet av att kommunicera med våra kunder, medarbetare samt närstående och avlägsna intressenter är stort. Vi måste därför vässa våra metoder för att genom dialog förmedla och skapa insikt för de utmaningar och möjligheter som vård och omsorgen står inför i framtiden.

För att skapa just insikt och förståelse för våra utmaningar, ny teknik och för att visa vilka möjligheter som finns, är vi just nu på turné med Soffran. Soffran är ett forum att tillsammans med inbjudna gäster diskutera och fundera kring framtidens vård och omsorg. Vi spelar in våra samtal och redan nu finns två avsnitt av Soffran. Håll utkik till hösten då det kommer fler avsnitt.

Via länkarna nedan kan du se de två första avsnitten i kortversioner:

För tillfället har vi på våra två kortversioner cirka 400 visningar totalt, och antalet ökar ständigt. Soffran syftar till att nå våra medarbetare, men även sträcka sig utanför organisationen och tilltala kunder, anhöriga, entreprenörer, politiker, medier, medborgare och andra intresserade. Dela gärna Soffran i dina sociala medier och #taga fritt. Vi har marknadsfört Soffran genom våra interna och externa kommunikationskanaler, exempelvis vårt intranät, vår blogg voffra.helsingborg.se och genom våra sociala medier.

I Soffran 1 diskuterade vi skillnaden mellan gårdagens och dagens vård- och omsorg, generella utmaningar och anhörigperspektivet. Bland annat diskuterades följande:

”Den stora skillnaden på gårdagens och dagens vård- och omsorgen är på sättet som vi ser på den enskilde där vi idag ser personen som subjekt snarare än objekt. Förr hade personalen makten och organisationerna var mycket rutinstyrda, idag har den enskild större möjlighet att ställa krav och önskemål.”

”Den största utmaningen som vi har är att färre arbetar samtidigt som vårdbehovet inom äldreomsorgen, och inom omsorgen av funktionshindrade ökar. En lösning som vi ser på detta är införandet av välfärdsteknologi och till den följer etiska diskussioner över den enskildes samtycke till tekniken, medarbetarnas tekniska kompetens och tryggheten i att arbetstillfällena finns kvar även i framtiden. En utmaning i relation till välfärdsteknologin är att skapa möjlighet för att arbeta smartare, inte snabbare och i det medföljer att arbeta med frågan ”varför?” och att gränssnittet emot människan ska vara enkelt.”

Arbetsbördan för anhöriga är redan stor idag och antalet anhöriga kommer att öka i takt med att fler äldre och personer med funktionshinder behöver omsorg och vård. Då måste vi som vårdgivare titta på hur vi gör för att underlätta anhörigas tillvaro i samband med att behoven ökar.”

I Soffran 2 diskuterade vid utifrån att främja kvarboende i relation till den ökade problematiken med kognitiv svikt/demens hos den åldrande befolkningen. Bland annat dikuterades följande:

”Det är fler demenssjuka än någonsin, och många med demenssjukdom saknar insikt över sina behov vilket leder till en skör balansgång för vård- och omsorgspersonalen mellan skyddandet av den enskildes integritet och det stöd som det finns behov av.”

”Det är viktigt att så tidigt som möjligt komma i kontakt med de demenssjuka för att kunna möta upp den enskildes nuvarande och framtida behov.”

”För att skapa trygghet är arbetsteamens samlade styrka och kompetens viktiga i vårdandet av personer med demenssjukdomar, och den största utmaningen för hemvården i det avseendet är att attrahera personer som vill arbeta inom vård- och omsorgen. Det är även viktigt att medarbetarna har den rätta kompetensen för att kunna skapa trygghet. Upplevelsen är att utbildningarna inte alltid möter upp de kompetensbehov som finns inom demensvården.”

Avslutningsvis:

Soffran är ett långsiktigt kommunikationsprojekt som ska skapa förutsättningar för att utveckla vården- och omsorgen och detta med början i att kartlägga våra utmaningar och möjligheter till att förändras samt förbättras. Hoppa på tåget och ta del av Vårdsveriges hetaste kommunikationsprojekt där framtidens vård- och omsorg diskuteras och konkretiseras!

Marcus Pellinen, Projektledare Kvalitetsenheten

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *