På gång inom vård och omsorg

Detta är det första nyhetsbrevet från vård- och  omsorgsförvaltningens strategiska omvärldsbevakning för år 2015. Vi samlar ihop de senaste veckornas mest intressanta nyheter som berör oss inom vård- och omsorgsförvaltningen. För att alla ska kunna ta del av nyheterna publicerar vi nyhetsbrevet här på Voffra-bloggen.

Öppna jämförelser av socialtjänst och hemsjukvård 2010–2014 – Slutrapport

Socialstyrelsen Nya Publikationer, 2015-01-15 
Under 2010-2014 har Socialstyrelsen haft regeringens uppdrag att utveckla öppna jämförelser av socialtjänsten, inklusive hemsjukvården.

Målet är att kunskapsbaserade öppna jämförelser leder till verksamhetsförbättringar som kommer brukaren till gagn och att rätt insats ges till den enskilde utifrån dennes behov. Socialstyrelsen anser därför att målgruppen de kommande fyra åren främst blir beslutsfattare och utförare på lokal, regional och nationell nivå.

Avtal öppnar dörren till välfärden för studenter

Vision Pressmeddelanden, 2014-12-17
Sveriges Kommuner och Landsting, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen har enats om ett nytt studentmedarbetaravtal för välfärden. Det nya avtalet ger studenter en chans att tidigt få erfarenhet av arbete inom kommuner och landsting. Kommuner och landsting behöver rekrytera ett stort antal nya medarbetare under de kommande tio åren. Studentmedarbetaravtalet ökar studenters möjligheter att, redan under studierna, kunna göra arbetsuppgifter som ligger nära innehållet i studierna.

Handbok och webbutbildning för anhöriga

Demenscentrum Senaste Nyheter, 2014-12-17
Anhöriga är målgruppen för den tredje boken i serien Om demenssjukdom som nu kan beställas från vår webb. Nu lanseras även den första avgiftsfria webbutbildningen för anhöriga till personer med demenssjukdom. En demenssjukdom vänder ofta upp och ned på tillvaron, även för de närmast anhöriga. Sjukdomssymptomen kan variera men blir med tiden alltid fler och starkare och många anhöriga får ta på sig en vårdarroll som knappast någon är förberedd på.

Läkemedel bakom många inläggningar av äldre

Socialstyrelsen Nyheter Äldre, 2014-12-17
Nästan var tionde gång en äldre person läggs in på sjukhus beror det på läkemedelsbiverkningar, enligt en granskning Socialstyrelsen gjort. Mer än hälften av inläggningarna skulle kunna förebyggas. De flesta biverkningarna orsakas inte av direkt olämpliga läkemedel, utan av läkemedel som är viktiga för många äldre. Lösningen är inte att sluta behandla. I stället måste sjukvården bli mer noga med att se till att den äldre patienten får rätt doser, att ordinerade läkemedel passar ihop, att följa upp behandlingen ordentligt och vara lyhörd för biverkningar.

Nationell informationsstruktur 2015:1 Rapport från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen Nya Publikationer, 2014-12-17
Den nationella informationsstrukturen ska identifiera, beskriva och hantera dokumentationsbehov inom vård och omsorg och förbättra hanteringen av information genom att skapa en gemensam struktur för den information som behöver hanteras kring en individ inom ramen för hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst.

Läkemedelsorsakad sjuklighet hos äldre – Kartläggning och förslag till åtgärder

Socialstyrelsen Nya Publikationer, 2014-12-17
Rapporten redovisar vad som bör göras för att upptäcka, identifiera och hantera läkemedelsorsakade sjukdomstillstånd hos äldre. Den presenterar även ett förslag till utformning av instrument som kan användas som stöd för att upptäcka och identifiera läkemedelsorsakade tillstånd inom vård och omsorg.

Attention startar projektet Nätkoll

Riksförbundet Attention Nyheter, 2014-12-18
Attention Hisingen Kungälv startar i februari 2015 ett tre – årigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden. man vill öka medvetenheten hos unga med neuropsykiatriska funktionshinder så att de känner sig trygga på nätet.

SKL välkomnar överenskommelse om rehabgaranti för 2015

SKL Nyheter, 2014-12-18
SKL är berett att teckna överenskommelse med regeringen om en Rehabiliteringsgaranti för 2015. Totalt ska 750 miljoner kronor fördelas. Rehabiliteringsgarantin infördes första gången 2008. Målet är att åstadkomma en ökad återgång i arbete eller att förebygga sjukskrivning bland män och kvinnor i arbetsför ålder. – Det känns mycket positivt att vi kan fortsätta arbetet med att stödja kvinnor och mäns återgång till arbetslivet, liksom att aktivt förebygga sjukskrivningar, säger Anders Knape , ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting./CH

Samhällsekonomiska nordiska studier inom området välfärdsteknologi

Myndigheten för Delaktighet, 2014-12-22
Att välfärdsteknologi kan bidra till ökad aktivitet, delaktighet, trygghet och självständighet har visats i flera studier och rapporter under senare år. Detta är positivt men räcker ibland inte för att välfärdsteknologi ska implementeras i den utsträckning som kan förväntas. Ett sätt att ytterligare skapa incitament och argument för implementering av välfärdsteknologi är att studera om välfärdsteknologi även kan vara samhällsekonomiskt lönsamt. Detta har gjorts under senare år i framförallt Danmark, Sverige och Norge.

2014-12-19 Remissvar över förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden

IVO Remissvar, 2014-12-23
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avstyrker förslaget till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden.

Kommunens hemtjänst inte tillräcklig för ensamboende demenssjuka

Äldreomsorgsbloggen Demens, 2014-12-29
Ensamboende kvinnor med Alzheimers sjukdom får inte den hjälp de behöver av kommunens hemtjänst. Det visar en unik studie gjord vid Skånes universitetssjukhus. Studien har under tre år följt drygt 1000 personer som behandlats med så kallade bromsmediciner. Studien är ett varningstecken och vi måste vara uppmärksamma på patienter med demens som är ensamboende.

Rapport från IVO ang förenkla och förtydliga förutsättningarna för medborgarkontakter

IVO Rapporter, 2014-12-30
Regeringen har gett Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att se över hur myndighetens service till och bemötande av allmänheten kan utvecklas och tydliggöras. I uppdraget ingår att formulera ett serviceåtagande som tydligt anger vad allmänheten kan förvänta sig av kontakterna med myndigheten, samt att regelbundet följa upp och utvärdera allmänhetens synpunkter på verksamhetens service och bemötande.

Ny diskrimineringslag ang bristande tillgänglighet kan bli tandlös

SVT Rapport Inrikes, 2014-12-31
Från årsskiftet kan bristande tillgänglighet klassas som diskriminering. Men funktionshinderrörelsen är kritisk till hur lagen utformats. Att otillgänglighet klassas som diskriminering att det faktiskt är diskriminering är en bra markering. Däremot innehåller lagen alldeles för många undantag vilket leder till låga förväntningar på lagen.

Överenskommelse om välfärd utan vinstintresse

Regeringen Socialdepartementet Äldreomsorg, 2015-01-02
Regeringen och Vänsterpartiet har träffat en överenskommelse om en välfärd utan vinstintresse. Skattepengar ska gå till just den verksamhet de är avsedda för och överskott ska som huvudregel återinvesteras i verksamheten. Förslag till beslut i riksdagen ska läggas om detta och besluten ska föregås av en utredning.

Kostnaderna för demensvården skenar

SvD Senaste Nytt, 2015-01-03
Vården av dementa kostar hisnande 63 miljarder kronor per år och väntas öka dramatiskt de kommande åren. Det visar beräkningar från Socialstyrelsen, de första som gjorts sedan 2005. Fetma och diabetes driver på utvecklingen och förebyggande insatser pekas ut som avgörande. Totalt finns det uppskattningsvis 158 000 dementa i Sverige idag, en ökning med 25 000 från millennieskiftet. De riktigt stora problemen uppstår efter 2020, då måste vi vara beredda på en kraftig ökning.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? – Rapport från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen Tema Äldre, 2015-01-07
En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014
Det är inte så stora förändringar i resultaten i år jämfört med 2013. Men vissa tendenser kan urskiljas och för några frågor är förändringen tydlig.

Det är särskilt viktigt att studera de resultat som är mindre positiva eftersom det indikerar att verksamheten inte fungerar optimalt. I år syns tendenser till försämringar på frågor som hör till de viktigaste områdena för de äldres välbefinnande. Det gäller bland annat förtroendet för personalen och upplevelsen av att känna sig trygg.

Delade upplevelser genom online fotodagböcker

Certec Lunds Tekniska Högskola Publikationer, 2015-01-07
Foton från aktiviteter deltagarna hade varit inblandade har fördjupat deras minne och deras förmåga att kommunicera och dela erfarenheter med andra. De  har sin egen kamera, och själva kameran användes för kommunikation. Online-dagböcker användes också för direkt kommunikation, men en av deras viktigaste roller var att möjliggöra distans interaktion. Familjemedlemmar och vänner från deltagarnas nära nätverk, kan logga in för att se vad deltagarna hade gjort under dagen. Detta kan sedan resultera i en skriftlig kommentar från den relativa, eller kanske ett foto från den relativa dag som deltagaren haft.

Bjud in kunden

Kvalitetsmagasinet Förbättringsarbete, 2015-01-08
Partnerskap i alla led är det nya heta och här har kunden en nyckelroll. Att bjuda in kunden att delta i strategiarbete, affärsplanering och innovationsprocesser är något som intresserar allt fler. Det kan handla om att tillsammans med sin kundbas lösa ett problem, jobba om sina processer eller att ta fram helt nya produkter och tjänster.

Samarbetena blir allt mer förfinade. Webbenkäter och telefonundersökningar ersätts med kvalitativa undersökningar för att få mer information om kundens behov och beteenden.
De som arbetar nära sina kunder och bygger relationer med dem menar att det ger många positiva synergieffekter.

Funka och Handikappförbunden i samverkan gällande kognitiv tillgänglighet

Funka Nu Nyheter, 2015-01-12
Funka samarbetar löpande med förbunden i olika forsknings – och utvecklingsprojekt och nu har beslut tagits att driva frågan ang kognitiv tillgänglighet och några personer har fått i uppdrag att företräda Handikappförbunden i denna frågan.

Det pågår ett arbete inom det internationella standardiseringsorganet ISO med att ta fram en vägledning för kognitiv tillgänglighet.

Uppdrag angående information om digitala tjänster och teknik inom socialtjänst och hemsjukvård

Regeringen Socialdepartementet, 2015-01-13
Myndigheten för delaktighet ska:
-fortsätta att ta fram och sprida information till kommuner om användning och implementering av digital teknik samt digitala trygghets- och servicetjänster inom socialtjänst och hemsjukvård.
-bygga upp en nationell plattform för information, kunskap och kompetensstöd riktad till kommunerna i frågor som rör införande, användning och implementering av välfärdsteknologi,
-inom myndigheten inrätta en funktion med ett utåtriktat uppdrag att stödja kommuner gällande införande, användning och implementering av välfärdsteknologi,
-inventera kommunernas behov av kravspecifikationer avseende välfärdsteknologi,
-stödja införande och användning av teknik och hjälpmedel för personer med nedsatt beslutsförmåga.
Uppdraget ska redovisas i sin helhet av Myndigheten för delaktighet till socialdepartementet senast den 15 mars 2016.

Om du känner till relevant information i omvärlden som du tycker är intressant och vill delge vänligen kontakta Eva Fallgren, processledare för Omvärldsnätverket. eva.fallgren@helsingborg.se 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *