Omvärldsbevakning i juni

Detta är ett nyhetsbrev från vård- och omsorgsförvaltningens strategiska omvärldsbevakning. Nyhetsbrevet innehåller intressanta nyheter som ämnesexperterna publicerat under de senaste veckorna.
Om du känner till relevant information i omvärlden som du tycker är intressant och vill delge vänligen kontakta:
Marie Christiansen- Processledare för Omvärldsnätverket
marie.christiansen@helsingborg.se

Höga förväntningar på digitalisering i offentlig sektor

SKL Nyheter, 2016-05-26  
Invånarna har höga förväntningar på kommuner, landsting och regioner när det gäller digitala tjänster och kommunikation. Det visar en undersökning som SKL låtit göra. Undersökningen visar att de flesta är positiva till en ökad digitalisering – men få anser att sektorn lever upp till förväntningarna. Frågorna i undersökningen handlade om den allmänna inställningen till digitaliseringen i samhället, om digitalisering inom specifika områden som skola, vård och omsorg och om förväntningarna på att kommuner, landsting och regioner ska erbjuda tjänster.
Undersökningen är en del av SKL:s nya satsning Smartare välfärd, som syftar till att ge ökad kunskap och inspiration kring digitalisering inom kommuner och landsting.

Kommunicera mera för en bättre äldrevård

Äldreomsorgsbloggen Forskning, 2016-05-25  
En färsk studie visar att kommunikation mellan sjukvårdspersonal och äldre människor som vårdas i hemmet är viktig men ibland svårhanterlig. Ljudinspelningar från ett 100-tal hemtjänstbesök i Västmanland visar bland annat att existentiella frågor kan vara utmanande.

Studien visar bland annat att äldre har behov av att prata om existentiella frågor, om livet och döden, om att inte vilja leva längre eller om att kroppen inte orkar eller fungerar på samma sätt som tidigare.

– Just dessa frågor kan vara extra svåra att bemöta och en stor del av vårdpersonalen saknar redskap och strategier för att göra det. Exempelvis missar vårdpersonal många gånger den äldre personens funderingar eller skojar omedvetet bort viktiga frågor, och det blir en typ av ickebekräftelse, säger Annelie Sundler.

MoTFall – Modern teknik ska bidra till färre fallolyckor

Kommunförbundet Skåne Socialtjänst, Vård & Omsorg, 2016-05-27  
Forskning har visat att fallförebyggande åtgärder kan generera en minskning av fall och fallskador med 30-60%. Projektet MoTFall kommer att utveckla olika typer av lösningar som tillsammans ger en fallförebyggande effekt genom att monitorera fallrisk.

Fall och fallskador är en av de största utmaningarna för äldre, anhöriga, sjukvård och omsorg. Nu hoppas projektet MoTFall (Modern Teknik mot Fallolyckor) kunna bidra till betydligt färre fallolyckor bland äldre.
– Genom att bland annat använda modern mobil teknik på nya och innovativa sätt kommer MoTFall att bidra till en radikal minskning av fall hos äldre. Detta ger stora besparingar genom minskat lidande, reducerade kostnader för samhället och förlängt aktivt liv hos medborgarna, säger Monika Lydin, forskare på SP och projektkoordinator.

MoTFall kommer även att undersöka innovativa finansiella modeller för att skifta resurser från reaktiv till förebyggande vård.

Äldre får inte tillräcklig smärtlindring

Aktuellt om Vetenskap & Hälsa Äldre, 2016-05-31  
Bara hälften av de äldre män som lider av smärta i kroppen behandlas för detta. Det kan bero på fördomar om att värk och ont hör till hög ålder och att smärtbehandling då inte är så effektivt. Men smärtbehandling kan hjälpa och höja livskvaliteten även för de äldsta. En stor andel av äldre män med smärta får ingen behandling alls. Det trots att det finns gott hopp för både män och kvinnor om att kunna befrias från smärta, säger Lena Sandin Wranker, specialistläkare i smärtrehabilitering.– Smärta är inte en ofrånkomlig konsekvens av att bli äldre. Äldre som lider av smärta bör därför behandlas mot detta, hur gamla de än är. Sjukvården har en utmaning här.

– Det framkommer att smärta påverkar livskvaliteten olika för män och kvinnor. Det finns även ett samband mellan personlighetsdrag och smärta, framförallt när det gäller ett neurotiskt personlighetsdrag.

 

Mätinstrument för LSS-verksamheter ska testas

Regeringen Socialdepartementet Allt Innehåll, 2016-05-05  
Regeringen har beslutat att bevilja Minneskliniken vid Skånes Universitetssjukhus medel för att testa och utvärdera ett mätinstrument för LSS-verksamheter. Målgruppen är personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

 

Webbaserat utbildning inom Vård i livets slutskede

FOU Nu Nyheter, 2016-05-18  
Nu finns utbildningen som togs fram i PVIS i webb-format. Den har uppdaterats i form av en interaktiv, webbaserad utbildning riktad till personal verksam inom vård och omsorg av äldre och har titeln “Palliativ vård och omsorg för äldre personer”. Rapporten om PVIS från projektet finns fortfarande kvar och den kan rekvireras vid kontakt med FOU nu. Utvecklingen på området palliativ vård går fort och utvecklingen av nya utbildningar samt uppdatering av gamla utbildningar fortgår.

Handbok ska peppa ledare i äldreomsorgen

Kvalitetsmagasinet Ledarskap, 2016-05-20  
Den nya boken “Ledare i äldreomsorgen – en handbok i utveckling och arbetsglädje” handlar om chefens betydelse för att medarbetare ska känna arbetsglädje och yrkesstolthet. I april kom den här boken om ledarskap i äldreomsorgen ut. Med ett bra ledarskap blir det lättare att attrahera nya medarbetare och att ge de äldre en bättre omsorg, menar bokens författare Jonas Allenbrant och Karin Sundin. De vill lyfta ledarskapsfrågor inom äldreomsorgen på ett peppande, positivt och konkret sätt.

Tramsiga tips på hur du främjar kreativitet och arbetsglädje

Kollega Arbetsmiljö, 2016-05-25  
Trams och flams på jobbet kan göra under för både arbetsglädjen och kreativiteten. Det konstaterar Samuel West, doktor i organisationspsykologi vid Lunds universitet, som forskar om lekfullhet i arbetslivet. Har du någon gång tapetserat kollegans kontor med post it-lappar eller utmanat arbetskamraterna på skrivbordstolsrally i korridoren? Då har du kanske kommit underfund med det psykologen Samuel West har lyckats belägga med sin avhandling – lek främjar såväl kreativitet som arbetsglädje.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *