Omvärldsbevakning i oktober

Erfarenheter från utvecklingsarbete med kommunikationsstöd och lågaffektivt bemötande – Mot mindre tvång och begränsningar

Socialstyrelsen Nya Publikationer, 2016-09-19 

Det här lärande exemplet beskriver ett gruppboende där det bor fem unga personer med omfattande stödbehov. Vid boendet har ett omfattande utvecklingsarbete pågått. Målet har varit att förebygga utmanande beteenden och därmed också undvika tvångs- och begränsningsåtgärder.

Din rätt till vård och omsorg – En vägvisare för äldre

Socialstyrelsen Nya Publikationer, 2016-09-13  

Broschyren vänder sig till dig som är äldre, men även till dig som är anhörig. Du får veta vilken vård och omsorg du kan få, vad den får kosta, vem du ska vända dig till och hur du går till väga om du inte är nöjd med beslut eller hur olika insatser utförs. Du hittar även en kortare beskrivning av de lagar och regler som styr vården och omsorgen.

Stor utsatthet hos kvinnor som vårdar sina sjuka män i hemmet

Alzheimerfonden Aktuellt, 2016-09-15  

Situationen för äldre kvinnor som vårdar sina alzheimersjuka män hemma behöver uppmärksammas. Det visar en ny studie från Region Skåne som Alzheimerfonden har varit med och finansierat i flera år. Av studien, där 220 äldre personer har följts i 18 år, framgår att kvinnor tar hand om sina alzheimersjuka män under längre tid än vad män tar hand om sina sjuka fruar. Carina Wattmo, en av forskarna bakom studien, anser att olika former av stödjande och avlastande insatser måste erbjudas till denna grupp kvinnor som kan vara utsatt för stor stress. Studien visar också att alzheimermedicinerna som finns inte förlänger sjukdomens slutstadium utan snarare skedet när den sjuke fortfarande bor hemma. Många läkare har haft en farhåga att medicineringen ökar samhällskostnaderna, men studien visar att den kan ge patienterna upp till 6–12 månader längre tid hemma innan de blir så pass sjuka att de måste bo i särskilt boende.

Kommuner brister i brandskydd för särskilt utsatta

Sveriges Radio Inrikesnyheter, 2016-09-15  

Det finns stora brister i landets kommuner när det gäller att förebygga dödsbränder. Det här visar en ny undersökning som Karlstads universitet gjort på uppdrag av MSB, myndigheten för samhällskydd och beredskap. Förra året dog 112 personer i bränder i Sverige enligt MSB’s preliminära statistik. Över hälften av de omkomna var 65 år eller äldre. Dessutom är det vanligt att de som dör i bränder har nån form av funktionsnedsättning eller missbruk.

Många dödsfall hade kunnat undvikas med enkla åtgärder menar Leif Andersson, förbundschef Räddningstjänsten Dalamitt. – Det finns typer av spisar som stänger av sig själv, det finns larm som om man inte hör brandvarnaren har blinkljus, man kan ha brandlarm i form av vibrator under kudden, det finns massor av utrustning man skulle kunna använda.

Johanna Gustavsson, centrum för personsäkerhet vid Karlstad universitet, har lett arbetet med studien. – Det är inte så att det brinner mer hos de här personerna, utan det handlar om deras oförmåga att hantera situationen, som gör att de är mer riskutsatta. Kunde man få åtgärder som är individanpassade för de här grupperna, så skulle ju många kunna räddas från att avlida i en brand.

Rapport: Fem framtidsutmaningar inom äldreomsorgen

Vårdföretagarna Rapporter, 2016-09-20  

Äldreomsorgen genomgår stora förändringar. I en ny rapport har vi låtit intervjua ett femtiotal kommunala chefer som ger sin syn på vilka utmaningarna inom äldreomsorgen är. Fem trender framträder. Det handlar om behovet av bostäder som är bättre anpassade för äldre och ett ökat personligt ansvar för att bo i “rätt” bostad. Ett ökat användande av välfärdsteknologi är nödvändigt. Den stora bristen på personal är en utmaning. Kraven på en individualiserad hemtjänst kommer att öka och det är en stor utmaning att kunna förutse hur stort behovet av särskilt boende och hemtjänst faktiskt kommer att bli.

Balansera mera!

 SPF Nyheter, 2016-09-23  

Fallolyckor är en av de olyckstyper som orsakar flest dödsfall, flest antal inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar. Det är den olyckstyp som, tillsammans med förgiftningsolyckor, ökar snabbast. Varje år dör cirka 1000 personer som följd av fall varav majoriteten är äldre personer. Samhällsekonomiskt kostar fallolyckorna ungefär 25 miljarder varje år. Men värst är att det kostar i liv och i mänskligt lidande – fysiskt och psykiskt. Rädslan för att ramla gör att vi begränsar oss. Vi vågar inte gå ut, vi undviker och till och med slutar göra saker som vi tidigare uppskattat och tyckt om.
Den goda nyheten är att många av dessa olyckor går att förhindra. Vi kan minska risken för fall genom att engagera oss själva. Vi kan balansera maten, motionen och medicinerna vilket är temat för den informationskampanj som Socialstyrelsen genomför vecka 40.
Kampanjen Balansera mera, som bland annat innehåller tips och råd för att förhindra fallolyckor i vardagen, genomförs tillsammans med organisationer, kommuner och landsting.

Omsorg i Helsingborg kommer att genomföra kampanjen senare i november.

Time Timer – ett tidshjälpmedel

Christina Hammarlund, 2016-09-05  

Att kunna klockan är en sak, men att förstå tiden är en annan.
Klocka Time Timer är ett tidshjälpmedel för personer som behöver stöd i sin tidsuppfattning och planering av tid. Med Klocka Timer Timer kan man träna på att lära sig uppskatta tid och tidsåtgång. Time Timer ger personen en möjlighet att veta ”hur mycket tid jag har kvar”, eller att tiden är slut utan att kunna klockan.

Time Timer gör ett av de svåraste begreppen som tidsuppfattning mer påtaglig, greppbar och identifierbar. Produktens koncept bygger på behovet av att se den förbrukade tiden, ”tidsåtgången”, på ett tydligt och mer konkret sätt än vad vanliga klockor med sekund, minut och timvisare och digitala klockor gör. En kraftig färgmarkering visar med ett rött färgfält hur mycket tid som egentligen finns kvar. Time-Timer har också en kort ringsignal som förstärker när tiden är slut. Time Timer är både visuell och auditiv.

Klocka Time Timer MOD har en storlek och design som gör den lämplig på resan, i skolan, i hemmet eller på jobbet.

Att den är tystgående och har avstängbar ljudsignal gör den perfekt för ljudkänsliga miljöer.

Datorspel kan hjälpa personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Attentionbloggen, 2016-09-02  

Att spela mycket datorspel ses ofta som något negativt. Men för personer med ASD/Asperger eller ADHD är det vanligt att klara av saker i spelens värld som de annars har svårt med. Det menar psykologen Michael Hjerth. Han försöker därför att applicera datorspelens mekaniker på verkliga livet för sina patienter.

Det är vanligt att personer med ASD eller ADHD kan ha en högre funktionalitet när de spelar datorspel än annar, menar Michael Hjerth. Michael är psykolog på Solutionwork och Framtidsfokus , och har skrivit böcker för Attention om lösningsfokuserad metodik och ADHD.

I sitt arbete fokuserar han på unga vuxna med ASD eller ADHD. Då har han bland annat märkt att många med ADHD inte har några koncentrationssvårigheter när de spelar datorspel.
– Vi brukar kalla områden där man har en högre funktionalitet för en oas. Nästan alla personer med ADHD eller ASD har sådana oaser, och för många är det datorspel. Det finns något i spelen som aktiverar funktioner inom människor, säger Michael Hjerth.

Spelens regler är lättare att förstå. Medan svårigheter kan ses som jobbiga och betungande i verkliga livet, ses de i stället som utmaningar i spelet. Spelen har också ett belöningssystem, där du direkt blir belönad för att göra rätt, eller bestraffad för att göra fel.
– Det finns också ett begripligt regelsystem, som enkelt går att dechiffrera. Verkligheten är inte lika tydlig. Personer med ASD kan ha svårt att förstå verklighetens regler, och de med ADHD kan i stället ha svårt att komma ihåg, säger Michael Hjerth.

Fem filmer om välfärdsteknikens möjligheter

Myndigheten för Delaktighet, 2016-09-30  

Filmerna handlar om delaktighet, trygghet, självständighet, aktivitet och ett mobilt arbetssätt. Användare berättar om hur välfärdsteknik hjälper dem i vardagen.

Kunskapsguiden – bästa tillgängliga kunskap

VO College Nyheter, 2016-09-22  

Kunskapsguiden är en nationell plattform som samlar kunskap inom evidensbaserad praktik, missbruk och beroende, psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre. Kunskapsguiden kan hjälpa dig att hitta kunskap, stöd och vägledning i din yrkesroll. Syftet med Kunskapsguiden är att underlätta kunskapsstyrning, kunskapsspridning och kunskapsinhämtning samt att främja personal på alla nivåer som arbetar med hälsa, vård och omsorg att använda den mest aktuella kunskapen och de bästa metoderna och modellerna.

Erfarenheter från utvecklingsarbete med kommunikationsstöd och lågaffektivt bemötande – Mot mindre tvång och begränsningar

Kunskapsguiden Äldre Aktuelllt, 2016-09-24  

Erfarenheter från utvecklingsarbete med kommunikationsstöd och lågaffektivt bemötande – Mot mindre tvång och begränsningar   Ett lärande exempel som beskriver ett gruppboende där det bor fem unga personer med omfattande stödbehov.

Efter ett flertal lex Sarah anmälningar som gällde tvångs- och begränsningsåtgärder påbörjades ett omfattande utvecklingsarbete.

Ett lärande exempel innehåller en beskrivning av ett eller flera arbetsätt och vad man vill uppnå. I de fall exemplet är hämtat från en verksamhet lyfts också erfarenheter av arbetssättet fram – vad man bedömer har fungerat bra eller dåligt likaväl som andra frågeställningar som uppkommit.

Varje arbetsätt måste anpassas till den verksamhet det gäller. Det är också respektive verksamhet som ansvarar för att de arbetssätt som tillämpas och de förändringar som genomförs är förenliga med gällande lagstiftning.

Äldre får ökad valfrihet och självständighet med modern teknik

Mynewsdesk (pressmeddelande), 2016-09-27  

Äldre får ökad valfrihet och självständighet med modern teknikMynewsdesk (pressmeddelande)Vi vill satsa på välfärdsteknik. Den ger oss nya möjligheter att erbjuda en ökad trygghet för den enskilde. Individen avgör på vilket sätt hjälpen eller stödet ges och tekniken blir ett komplement till den övriga omsorgen. Samtidigt satsar vi på ökad …

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *