Omvärldsbevakning i april

Trygg hemgång ger nöjda äldre och sparar resurser

I Blekinge län har samtliga kommuner infört en vårdmetod som de kallar Trygg hemgång. Insatsen görs för att hjälpa äldre vårdtagare tillrätta när de kommer hem från en sjukhusvistelse. Läs mer om detta och andra intressanta nyheter i nyhetsbrevet från vård- och omsorgsförvaltningens strategiska omvärldsbevakning.

Om du känner till relevant information i omvärlden som du tycker är intressant och vill delge vänligen kontakta: Marie Christiansen- Processledare för Omvärldsnätverket
marie.christiansen@helsingborg.se

Här kan du läsa om vilka bevakarna är och om hur vi arbetar med omvärldsbevakning.

Viktigare med trygga villkor

Kollega Arbetsmiljö, 2016-03-03 
Trygghet på jobbet – allt viktigare. I Sverige har vi sedan länge tyckt att trevliga arbetskamrater, intressanta arbetsuppgifter och en bra chef är de tre viktigaste kraven på ett bra jobb. Men nu har trygga anställningsvillkor seglat upp på topplistan, enligt konsult- och analysföretaget Kairos FutureI. 2015 års mätning toppar fast anställning, trevliga arbetskamrater och mycket semester, följt av bra chef och anställningstrygghet.

Svårt att omsätta ny patientlag till förändrad praktik

Myndigheten för vårdanalys Pressmeddelanden, 2016-03-15  
Om vården tog ett större ansvar för att involvera patienterna och om ersättningssystemen underlättade förändrade arbetssätt, skulle den nya patientlagen kunna få ett bättre genomslag. Det visar en ny rapport från Vårdanalys, som på regeringens uppdrag följer upp patientlagens införande. I rapporten presenteras sex möjligheter för att stärka införandet av lagen. Den 1 januari 2015 trädde patientlagen i kraft. Men många patienter känner inte till de skyldigheter som vården har i och med patientlagen, vilket minskar möjligheterna för patienter att vara aktiva samarbets­partners.

Trygg hemgång ger nöjda äldre och sparar resurser

Sveriges Pensionärers Riksförbund Nyheter, 2016-03-22  
I Blekinge län har samtliga kommuner infört en vårdmetod som de kallar Trygg hemgång. Vårdteamet bestående av undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och sjuksköterskor som alla bidrar med sina kompetenser. Insatsen görs för att hjälpa äldre vårdtagare tillrätta när de kommer hem från en sjukhusvistelse.

Den nya arbetsmetoden har inneburit att behovet av korttidsboenden har minskat. Personalen menar också att denna metod känns tryggare för patienten om de får åka direkt till hemmet i stället för att ta omvägen via ett korttidsboende.

Personer med demensdiagnos kan ha stor nytta av kognitiva hjälpmedel

MedTech Magazine Hjälpmedel, 2016-03-04  
Med rätt tekniska hjälpmedel kan personer med kognitiv nedsättning få ökad självständighet och bättre livskvalitet. Olika tekniska lösningar kan förändra vardagen för många personer i behov av stöd.

Många patientgrupper kan vara hjälpta av kognitiva hjälpmedel. Dels personer med olika neuropsykiatriska diagnoser men även personer med en demensdiagnos. Demens är en av de snabbast växande sjukdomarna och med en högre andel äldre i befolkningen kommer antalet drabbade att fortsätta öka.

Så blir du snäll och lönsam som chef

Tidningen Chef Nyheter, 2016-03-03  
Forskningen talar sitt tydliga språk: Det snälla ledarskapet lönar sig. Emma Seppälä, doktor i psykologi och aktuell med boken The happiness track, och professor Kim Cameron, ger dig här fyra nycklar till hur du som chef skapar en positiv företagskultur. Det har länge pratats om vikten av snälla chefer.

Kommuner använder kontroversiell kommunikationsmetod

Sveriges Radio Inrikesnyheter, 2016-03-14  
En kontroversiell kommunikationsmetod för personer med funktionsnedsättning används runt om i landet, trots att flera myndigheter varnar för metoden. Det visar en granskning från Kaliber. Faciliterad kommunikation, som metoden heter, har inget vetenskapligt stöd enligt en utredning av Socialstyrelsen. Alexandra Snellman gjorde utredningen. – Jättebra om det hade fungerat, men vi har som sagt inga som helst bevis för det, säger hon. Faciliterad kommunikation går ut på att en stödperson, en så kallad faciliterare, hjälper personer med funktionsnedsättning och talsvårigheter att uttrycka sig genom att fysiskt stödja personens hand eller handled.

Kommunikation & demenssjukdom – ökad förståelse i samtal och möten

Demenscentrum Nya Rapporter Böcker, 2016-03-30  
Samtal mellan vårdpersonal och personer med demenssjukdom kan ofta skapa missförstånd. Därför ger kunskap om kommunikationens betydelse ökad trygghet och samförstånd. Kommunikation och demenssjukdom ökar förståelsen för den demenssjukas språkförmåga och språksvårigheter. Boken av Margareta Skog förmedlar också hur viktig den ordlösa kommunikationen är. Den tar avstamp i forskning men bygger framför allt på röster från demensvårdens vardag. Kommunikation och demenssjukdom riktar sig till yrkesverksamma som möter personer med demenssjukdom,

Forskning om funktionshinder pågår

Christina Hammarlund, CFF Tidskrift Forskning Om Funktionshinder Pågår, 2016-03-14  
Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ofta nytta av elektroniska planeringshjälpmedel för att hålla ordning på vardag och arbete. Men faktorer i omgivningen kan i hög grad påverka i vilken utsträckning sådana hjälpmedel faktiskt hjälper dessa personer. Detta har Helena Lindstedt tillsammans med kollegorna Päivi Adolfsson, Gunnel Janeslätt, Ingvor Pettersson och Liselotte Norling Hermansson undersökt. Resultaten finns presenterade i rapporten Omgivningens hjälp eller stjälp? – Dokumentation av personers med psykisk funktionsnedsättning erfarenheter av användning av elektroniska planeringshjälpmedel, där de intervjuat personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Datorspel hjälpte MS-patienter

SR Vetenskap & Miljö, 2016-03-14   
Ett speciellt framtaget datorspel med pussel och olika övningar kan vara bra för till exempel minnesförmågan vid multipel skleros (MS) visar en studie i tidskriften Radiology. Efter en halvtimme om dagen i två månader såg man förbättrad kognition hos MS-patienterna. MS är en är en neurologisk sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet och resulterar i skador på nervcellerna som i sin tur kan ge upphov till balanssvårigheter, problem att gå och känselbortfall. Om hjärnans kopplingsstation talamus skadas kan patienten också uppleva kognitiva svårigheter. Men när man lät MS-patienter träna sin hjärna en halvtimme om dagen i två månader genom att spela ett speciellt framtaget datorspel har amerikanska forskare kunnat se en förbättring. Spelet bestod bland annat av pussel och olika minnesövningar. Efter försöket kunde man med hjälp av magnetkamera se att aktiviteten i talamus ökat hos spelande MS-patienter jämfört med kontroller. De fick också bättre resultat på ett kognitivt test som bland annat handlade om att plussa ihop två siffror man just har hört.

​Satsning på cancervård i Helsingborg

Region Skåne Aktuellt, 2016-03-23   
Nu drar verksamheten igång på Diagnostiskt Centrum i Helsingborg. Och därmed är arbetet påbörjat för att korta utredningstiden för våra mest svårdiagnostiserade cancerpatienter. Diagnostiskt Centrum vid Helsingborgs Lasarett är en del i den nationella satsningen regeringen och SKL beslutat om för att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården. – Vi har ett tydligt fokus på att förbättra cancervården och öka tillgängligheten i hela regionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *