Nyhetsbrev: Så uppstår flow i jobbet

Utmanande uppgifter där man får dra full nytta av sina färdigheter. Det är enligt en ny doktorsavhandling receptet på flow, ett tillstånd där man känner hög grad av motivation, arbetslust och glädje i arbetet. Läs mer om detta och andra nyheter i nyhetsbrevet från vård- och omsorgsförvaltningens strategiska omvärldsbevakning.

Nu tar nyhetsbrevet sommaruppehåll och kommer tillbaka i augusti igen.

Modig satsning på välfärdsteknik belönas

Kvalitetsmagasinet Förbättringsarbete, 2015-06-12
Västerås stad, får utmärkelse för sitt arbete med välfärdsteknologi. Bland annat har de jobbat med att införa välfärdsteknologi där man drar nytta av tekniska lösningar för att utveckla tjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. Bland annat erbjuder Västerås e-hemtjänst där brukare får hjälp med saker som inte kräver händer, till exempel övervakning nattetid, påminnelser eller social kontakt.

Äldrebarometern 2015

Pensionärernas Riksorganisation Nyheter, 2015-06-12
Kvaliteten på äldreomsorgen, tillgången på äldreboenden och samhällets stöd och anpassning till äldres levnadsvillkor har försämrats sedan 2012. Samtidigt får de kommuner som aktivt involverar äldre via pensionärsråd högre betyg. Bästa kommuner för äldre att bo i 2015, enligt PRO:s medlemmar, är Svedala och Emmaboda. Det visar PRO:s nya stora äldrebarometer, där drygt 1800 PRO-medlemmar betygsatt och kartlagt 181 av landets kommuner.

Bättre demensvård och en framtida botemedel kräver åtgärder i dag, säger OECD

OECD Health, 2015-06-13  
Den nuvarande politiken för att ta itu med demens är socialt och ekonomiskt ohållbart, enligt en ny OECD-rapport. Länderna måste agera nu för att förbättra livet för människor som lever med demens och deras vårdare, prioritera offentliga forskningen om demens, och förbättra incitamenten för privata investeringar i demens innovation.

Senior alert lanserar webbutbildning

FOU Nu Nyheter, 2015-06-15 
Senior alert lanserar idag en ny webbutbildning, på temat: “Webbutbildning för att främja den äldres hälsa”. Utbildningen är en grundkurs och innehåller tre delar, Introduktion till Senior alert, Grunderna i vårdpreventivt arbete, Att arbeta med förbättringar i vardagen. Webbutbildningen fungerar på dator, surfplatta och/eller mobiltelefon, och vänder sig framförallt till personal inom vård och omsorg. Den kräver inga förkunskaper och är även öppen för studenter och andra intresserade.

Unikt samarbete kan ge Skånes nya hemsjukvård

Region Skåne Aktuellt, 2015-06-16
Det nya avtalsförslaget mellan Region Skåne och Skånes kommuner kan lägga grunden för en helt ny hemsjukvård i Skåne. En bättre och mer sammanhållen hemsjukvård där patientens behov står i fokus. Det pågår ett paradigmskifte inom svensk vård och omsorg. Det är helt nödvändigt att regioner och kommuner förnyar sina samarbeten och erbjuder våra mest sjuka en sammanhållen hemsjukvård. Förslaget innebär att den nya hemsjukvården successivt byggs upp under tre år och är på plats fullt ut i Skåne 2018. Vårdformen består av läkare från Region Skåne och sjuksköterska från vårdtagarens hemkommun som tillsammans samordnar alla vårdtagarens kontakter med vården. Teamet har ett dygnet-runt-ansvar alla veckans dagar och nås direkt på telefon. Planerade besök ska kunna göras inom fem arbetsdagar och akuta besök inom två timmar. Vid akuta livshotande tillstånd kontaktas som alltid 112. Om det behövs annan typ av vård ska hemsjukvårdsteamet koordinera även det, till exempel hjälpmedel, munhälsa och övrig vård.

Fokus på klimat, barn och verksamhetsstyrning

SKL Nyheter, 2015-06-18 
För att speciellt fördjupa sig i viktiga områden har SKL:s styrelse valt att tillsätta tre programberedningar med inriktning på klimat, barn- och ungas hälsa samt verksamhetsstyrning. Med jämna mellanrum väljer SKL att tillsätta politiskt sammansatta programberedningar för att titta på specifika frågeställningar där vi ser behov av att antingen ge stöd till våra medlemmar i kommuner, landsting och regioner eller uppmärksamma en fråga för vidare diskussion. Tre sådana programberedningar har nu tillsatts.

Vad sägs om möbler i svenska vårdhem? Ett designperspektiv på upplevd betydelser inom fysiska miljön

Certec Lunds Tekniska Högskola Publikationer, 2015-06-18  
Det finns goda skäl att tro att möbeldesigners kan spela en viktig roll i utformningen av lämpliga vårdmiljöer och därmed bidra till den vård som ges. Designers brukar anlitas av tillverkare som utvecklar möbler för offentlig upphandling och en marknad för äldre konsumenter men utan att kunna lära av dem som tillbringar sin vardag i dessa miljöer. Detta dokument bygger på industriell design och presenterar en studie som utforskar förhållandet mellan människor och möbler i vårdhem. Den empiriska studien genomfördes i tre vårdhem i Stockholm. Resultaten visar att äldre människor strävar efter en känsla av hem i sina privata rum i motsats till delade rum och att de perspektiv på möbler skiljer sig mellan de äldre och personalen. Slutsatsen är att förstå den roll av möbler på vårdhem kan bidra till att stärka identiteten hos äldre invånare och deras behov av kontinuitet och social och existentiell säkerhet. Rekommendationerna är att involvera de erfarenheter äldre personer i designprocesser och att göra mer informerade möbler investeringsbeslut för vårdhem

Alternativ till daglig verksamhet behövs även för personer med de största behoven

Föräldrakraft, 2015-06-22 
Föreningen JAG har beviljats projektmedel av Arvsfonden för pilotprojekt på fem platser runt om i landet för att skapa praktikplatser för personer som har störst funktionsnedsättningar. Naturligtvis kan även de som har stora funktionsnedsättningar bidra. Delaktighet i samhället är ett av de övergripande målen i Sveriges funktionshinderpolitik. Föreningen hoppas nu på samarbete med viktiga aktörer som kommunerna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Rivkraft – idrott och motion för personer med funktionsnedsättningar

Myndigheten för Delaktighet, 2015-06-22
Undersökningen Rivkraft tar reda på vad som fungerar bra eller dåligt och vilka förändringar som behöver göras för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhället. Fyra till sex gånger om året läggs enkäter ut på webben. 1371 personer med funktionsnedsättning svarade på frågorna om idrott och motion. I enkäten framkom bla önskemål om förbättringar såsom fler specialanpassade aktiviteter. Det framkom också att en del känt sig diskriminerade och diskrimineringen handlar om fysiska hinder som dåligt anpassade lokaler, dåligt ljud och att man hänvisats till dåliga platser.

Så uppstår flow i jobbet

Kvalitetsmagasinet Arbetsmiljö, 2015-06-23
I sin doktorsavhandling har Anna-Carin Fagerlind Ståhl undersökt hur olika sätt att organisera arbetet påverkar upplevelsen av flow, ett tillstånd där man känner hög grad av motivation, arbetslust och glädje i arbetet. 4 000 anställda på tio olika arbetsplatser, däribland tillväxtindustri, vård, omsorg och myndigheter, har svarat på enkätfrågor om arbetsrelaterad flow, hur de upplever krav och kontroll i arbetet, liksom det sociala klimatet, och hur deras arbete är organiserat. Utmanade uppgifter där man får dra full nytta av sina färdigheter, det är receptet på flow, enligt en ny avhandling.

Kvinnor över 55 – bästa cheferna

Tidningen Vision Nyheter, 2015-06-23 
De mest inspirerande och effektiva ledarna är kvinnor i 50-årsåldern, det visar en europeisk undersökning som genomfördes av revisionsbyrån PwC. Kvinnor över 55 är de bästa strategiska ledarna och de har bäst förmåga att förändra organisationer och lösa olika problem genom att tänka utanför boxen. Det visar en det visar en europeisk undersökning som genomfördes av revisionsbyrån PwC där man har tittat på 6 000 yrkesverksammas ledarskapsförmåga. Studien visar att kvinnor över 55 år är mer benägna att se situationer från flera olika perspektiv.

Nationell informationsstruktur 2015:2

Socialstyrelsen Nya Publikationer, 2015-06-25
Den nationella informationsstrukturen ska identifiera, beskriva och hantera dokumentationsbehov inom vård och omsorg och förbättra hanteringen av information genom att skapa en gemensam struktur för den information som behöver hanteras kring en individanpassad process inom ramen för hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst.

Nationell överenskommelse för lokal samverkan om jobb

SKL Nyheter, 2015-06-24
Arbetsförmedlingen och SKL ska stödja samverkan på lokal och regional nivå. Kommunernas växande rekryteringsbehov, lokal och regional utveckling och fler personer i arbete är i fokus. I samtliga kommuner, landsting och regioner där de förtroendevalda och Arbetsförmedlingens representanter är överens om ett behov av samverkan, ska det finnas en överenskommelse med gemensamma målsättningar och en beskrivning av hur parterna ska arbeta tillsammans.

Välkommen satsning på äldreomsorgen

SKL Nyheter, 2015-06-25 
SKL välkomnar regeringsbeslutet om sju miljarder kronor till äldreomsorgen under mandatperioden. Pengar som främst ska gå till förstärkt bemanning i kommunerna. – Det här är en positiv satsning för såväl de äldre som för personalen som arbetar inom äldreomsorgen, säger Lena Micko , ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting. Olika undersökningar visar att de flesta äldre är nöjda med sin omsorg. Men bland annat Öppna Jämförelser visar att det också att det finns brister i omsorgen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *