Nyhetsbrev om vård och omsorg

Omvärldsbevakning är viktigt för oss som arbetar inom vård och omsorg. Därför har förvaltningen börjat arbeta med strategisk omvärldsbevakning. Vi samlar ihop de senaste veckornas mest intressanta nyheter som berör oss inom vård- och omsorgsförvaltningen. För att alla ska kunna ta del av nyheterna publicerar vi nyhetsbrevet här på Voffra-bloggen.

E-hälsa i kommunerna – Redovisning av nyckeltal för utveckling av e-hälsa i kommunerna 2014

Socialstyrelsen Tema Äldre, 2014-11-19 
Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag tagit fram nyckeltal för utvecklingen av e-hälsa i kommunerna och gjort en uppföljning i landets samtliga kommuner. Nyckeltalen är baserade på intentionerna i e-hälsostrategin från 2010, Nationell eHälsa – strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg, och de mål som uttrycktes i överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Socialnämnderna har granskats av IVO

Socialdepartementet De mest sjuka äldre Blogg, 2014-11-06 
Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, har på uppdrag av regeringen granskat socialnämndernas arbete med att tillgodose äldres behov av hjälp och stöd på särskilda boenden, med utgångspunkt från det ansvar som följer av Socialtjänstlagen. I förra veckan presenterade de rapporten “Får jag gå på promenad idag?”. I sin granskning fann IVO brister på fyra områden när det gäller socialnämndernas arbete.

Maten för äldre måste bli bättre

Vårdförbundet Vårdfokus, 2014-11-07 
Livsmedelsverket föreslår både lagstiftning och personalutbildning i måltidskunskap.
Andra förslag för att göra måltiderna bättre är att införa måltidskunskap som en obligatorisk kurs på alla vård- och omsorgsutbildningar. Verket föreslår också en nationell informations- och utbildningssatsning kring måltiderna i äldreomsorgen.
– Det räcker inte med kunniga kockar. För att lyckas krävs också en samsyn i hela organisationen om att måltiderna är viktiga för de äldres hälsa och välbefinnande, säger Eva Sundberg. Livsmedelsverket föreslår också att den enskildes rättigheter kring mat och måltider ska lagstadgas i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. Lagstiftning gör det lättare att ställa krav på kommunerna, och ger dessutom Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, möjlighet att utöva tillsyn.

Fortsatt arbete för att minska fördomar om psykisk ohälsa

Regeringen Socialdepartementet, 2014-11-07 
Regeringen har beslutat att Myndigheten för delaktighet i samverkan med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa ska bedriva ett riksomfattande program för att förändra individers och samhällets attityder till personer med psykisk ohälsa. Programmet ska bidra till en generell kunskapsökning kring frågorna och stödja anhörig-, patient- och brukarorganisationer.

Sensor på blöjan ger bättre sömn

Ny Teknik Innovation, 2014-11-10  
Är inkontinensskyddet torrt eller behöver det bytas? En fuktkänslig rfid-sensor och en ny app ger besked. Den svenska tekniken används på ett äldreboende i Karlskrona. Grön symbol betyder torrt inkontinensskydd, rött betyder blött.  Vi vill förbättra livskvaliteten och öka integriteten för de boende, säger Sirpa Hjelm, som är kvalitetsutvecklare i Karlkrona kommun.

Gemensamma riktlinjer för validering!

VO College Nyheter, 2014-11-10  
Nationella riktlinjer för validering är klara och godkända av styrelsen för föreningen Vård- och omsorgscollege. 2014 blir ett år av praktiska förberedelser. Nästa år ska de användas fullt ut i alla Vård- och omsorgscollege. Det finns många olika modeller för validering inom vård och omsorg. Bedömningarna är olika beroende på var i landet man validerar. För att hitta en gemensam modell bildades en arbetsgrupp som arbetade fram nationella riktlinjer.

Skärpta krav på bemanning på alla äldreboenden

Socialstyrelsen Nyheter Äldre, 2014-11-11  
Nästa år ska alla äldreboenden vara bemannade efter de äldres individuella behov och ha personal dygnet runt. Det ska också vara tydligt för de äldre vilken omsorg de ska få. Det föreslår Socialstyrelsen i nya föreskrifter som skickas på remiss i dag.
Föreskrifterna liknar i stort de regler Socialstyrelsen tidigare tagit fram för personer med demens, och kommer att ersätta dem när de beslutas.
Remisstiden pågår till och med den 29 december. Sedan planeras föreskrifterna träda i kraft den 31 mars 2015. Det förutsätter att regeringen lämnar sitt medgivande, enligt en ny förordning från i somras.

Debatt “Sverige behöver myndighet med ansvar för IT-säkerhet”

DN Debatt, 2014-11-11  
De senaste veckornas granskning av sårbarheten i samhällsviktiga digitala styrsystem är välbehövlig och resultaten kommer inte som en överraskning. Riktlinjer och teknik finns tillgängligt men används inte. En orsak till problemet är otydligt ansvar och bristande riskinsikt på ledningsnivå inom företag och myndigheter med nedprioritering av frågan som följd. Samhällets uppenbara sårbarhet kräver att nuvarande myndighetsansvar tydliggörs och förstärks med ett samlat ansvar på regeringsnivå.

Sjukvård till äldre i hemmet ger ökad kvalitét och sparar pengar

Sveriges Radio Inrikesnyheter, 2014-11-13 
Vården till de äldre behöver i högre grad flytta ut från sjukhus och vårdcentraler, för att istället ges i hemmet. Det är en av slutsatserna efter en femårig nationell satsning för att utveckla vården för sjuka äldre personer.
– Jag tror nog att de flesta som sitter på planeringsavdelningar är medvetna om att det som behöver ske är att vi hittar lösningar i hemsjukvården och i öppna vårdformer för sjuka, gamla människor. De ska inte i onödan behöva åka till sjukhus, säger Maj Rom, projektchef för den nationella satsningen på Sveriges kommuner och landsting.
I Skaraborg har kommunens hemsjukvård, primärvården och sjukhuset samordnat sig för att erbjuda en mer individanpassad vård som till stor del har flyttat ut till de äldres hem. Det arbetssättet har visat sig både öka vårdkvalitén och spara mycket pengar, eftersom besöken till sjukhus och vårdcentral har minskat dramatiskt.

Socialstyrelsens Handbok för effektivitetsanalyser – För god vård och omsorg

Socialstyrelsen Nya Publikationer, 2014-11-14  
Handboken presenterar ett antal metoder för effektivitetsanalyser som kan användas vid nationella, regionala och lokala uppföljningar och utvärderingar av vård och omsorg.

Effektivitet handlar om att använda tillgängliga resurser på bästa sätt utifrån de mål som finns för verksamheten. För att verksamheter inom vård och omsorg ska använda sina resurser på bästa sätt krävs att resursanvändning, effektresultat, produktivitet och effektivitet analyseras på nationell, regional och lokal nivå.

Stora företag bäst på styrning och ledning i äldreomsorgen

Vårdföretagarna Äldreomsorg, 2014-11-17  
Henrik Jordahl och Jannis Angelis rapport “Att styra och leda äldreomsorg” belyser hur väl verksamhetsstyrningen fungerar bland äldreboenden i Sverige, och resultatet visar att ledning och styrning i allmänhet fungerar väl på svenska äldreboenden, och framförallt inom stora företag. Incitament och personalutveckling är det område som fått lägst omdöme och framförallt har verksamheterna signalerat att de har svårt att behålla talanger. Det är svårt att belöna personal som gör ett bra jobb och ofta ses utbildning som belöning istället för högre lön eller befordran. Utbildning i sig är viktigt för att utveckla sin personal, men det är snarare den medarbetare som är svag inom ett område som ska ges möjlighet till utbildning, än den som redan presterar bra.Tyvärr har äldreomsorgsbranschen relativt låg lönesättning och karriärsmöjligheterna är få. Det har medfört att det är svårt att behålla personal och att attrahera ny.

Forskarens råd: explosiv träning

SVT Nyheter, 2014-11-18  
Explosiv styrketräning och mjuk jumpa flera gånger i veckan är lösningen för att bekämpa fallolyckor. Det säger forskare på Karlstads univeristet. Unika siffror som SVT tagit fram visar att var femte minut ramlar en pensionäer och skadar sig. Förra året ramlade var femte värmländsk pensinär så svårt att de var tvungna att uppsöka läkare. Finn Nilson, lektor på Karlstads universitet, har skrivit en avhandling om fallolyckor och säger att mer fokus bör läggas på hård styrketräning.- Jag tror att man måste ge möjlighet till sjukgymnaster i kommunen att träna med patienterna. Hjälpmedel är inte alltid svaret utan här gäller det att kunna träna.

Äldre flyttar smart

http://www.vetenskaphalsa.se/aldre-flyttar-smart, 2014-11-19 
Äldre som orkar flytta flyttar smart. Därigenom kompenserar de för den minskande funktionsförmågan som åldrandet vanligtvis innebär.
– Den kunskapen kan vara bra för kommunerna att ha med sig och inte enbart fokusera på att anpassa den befintliga bostaden. Att stimulera till en flytt kan också vara en bra insats, säger arbetsterapeuten Marianne Granbom och efterlyser strukturerad boende- och flyttrådgivning för äldre.

Här minskar fallen – ingen behöver sömnmedel på Älandsgården

SVT Nyheter, 2014-11-19 
Närhet ger färre fallolyckor Kommuner och landsting har svårt att förklara varför fallolyckorna ökar – eller minskar. Enligt experterna finns ingen riktig quick fix mot problemet. Men lugnande läkemedel är en bov. I Västernorrland har fallolyckorna minskat i takt med att onödiga läkemedel fasas ut. På Älandsgården sover de äldre lungt, och faller inte oförklarligt om natten.Linda Pettersson är gruppchef på Älandsgården, som är ett demensboende för äldre, en riktig högriskgrupp för fall. Hon är också en av initiativtagarna till den metod Victor Vinde, som har fått äldreboenden från hela landet att bli intresserade.

Drömmaskiner hjälper funktionshindrade

Aktuellt om Vetenskap & Hälsa Funktionsnedsättning, 2014-11-19  
Björn Breidegard berättar om Drömmaskinen “Jag vill ha!”: – Med tekniskt avancerade handdatorer, smartphones och surfplattor som bas skapar jag “drömmaskiner” som förenklar vardagen för funktionshindrade. Det berättar Björn Breidegard som är forskare vid Certec, LTH. Vad är en Drömmaskin? – En Drömmaskin hjälper dig att uppfylla en dröm – att kunna göra något som tidigare varit omöjligt eller svårt tex att kunna svara ja eller nej, hålla rätt på en inköpslista i mataffären, få hjälp att komma igång eller få hjälp att hitta hem.

Tillgänglighet och miljöfällor i fokus i hemmet

Aktuellt om Vetenskap & Hälsa Funktionsnedsättning, 2014-11-19  
Ett unikt redskap för att hitta de 60 värsta miljöfällorna i hemmet för äldre och personer med funktionsnedsättning och som kan bidra till en enklare vardag och ett sundare liv samt effektivisera planeringen vid om – tillbyggnader. Det är några saker som aktualiserades i samband med Björn Slaugs disputation vid Lunds universitet. Housing Enabler (HE) är ett verktyg som genom en omfattande checklista bla kan användas för att bedöma behovet av bostadsanpassningar för äldre och funktionshindrade.

Kommuner saknar plan när barnkonventionen blir lag

DN Debatt, 2014-11-20  
Kommunerna står dåligt rustade när FN:s barnkonvention blir svensk lag. Det är i år 25 år sedan FN:s konvention om barnens rättigheter antogs. En nyligen gjort rapport visar att barn med vitt skilda erfarenheter ofta har en sak gemensamt – känslan av att inte bli hörd. Varannan kommun saknar idag en plan för att implementera barnkonventionen. Bara en av tjugo kommuner uppger att de alltid inhämtar barns åsikter inför beslut som rör barn.

Om du känner till relevant information i omvärlden som du tycker är intressant och vill delge kontakta:
Eva Fallgren – Processledare för Omvärldsnätverket
eva.fallgren@helsingborg.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *