Nyhetsbrev om omvärldsbevakning

Detta är det fjärde nyhetsbrevet från vård- och  omsorgsförvaltningens strategiska omvärldsbevakning för i år. Nyhetsbrevet innehåller intressanta nyheter som bevakarna publicerat under de senaste veckorna.

I Finland finns ett smart system för att kunna bo kvar hemma!

Äldreomsorgsbloggen Hemtjänst, 2015-02-1
Låt oss presentera ett system som man använt i Finland i många år med lyckade resultat. Seniortek Oy har ett flexibelt säkerhets- och larmsystem för att kunna bo kvar hemma längre. Systemet fungerar med sex omärkbara rörelsesensorer, vilket betyder att den boende inte känner sig övervakad i hemmet. Systemet fungerar utan armband eller ett larm runt halsen och den boende behöver inte själv larma om något händer. Hemtjänsten kan ta emot larmet direkt i mobilen. Systemet larmar automatiskt i följande situationer: om den boende har fallit, avlägsnat sig från bostaden eller varit orörlig en viss på förhand inställd tid.

Utbildning om våld mot äldre personer inom vård och omsorg

Regeringen Socialdepartementet, 2015-02-18
Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en utbildning om våld mot äldre kvinnor och män inom vård och omsorg. Syftet med utbildningen är att stödja kommuner och andra aktörer i deras kvalitets- och utvecklingsarbete när det gäller att förebygga, upptäcka, förhindra och hantera våld mot äldre personer. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 15 januari 2016.

Robot i äldrevård – Etisk utmaning

SvD Senaste Nytt, 2015-02-19
Robotar kan göra nytta i äldrevården. De kan assistera vid toalettbesök och duschning eller fungera som ersättning för sällskapsdjur. Men flera av dessa robottyper är etiskt utmanande och deras konsekvenser måste analyseras.

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har presenterat en rapport om etiska aspekter på robotar och övervakning i vården av äldre. Bara ett mindre antal robotar har ännu tagit plats i svensk äldrevård. I andra länder som Japan och Danmark har utvecklingen gått betydligt längre. Smer vill nu vara tidigt ute med att ge etiska råd till de svenska vård- och omsorgsgivare som överväger att anlita robotar i sin äldrevård. Smer anser att robot- och övervakningsteknik har stor potential att förbättra vårdens och omsorgens kvalitet. Rådet anser emellertid att utveckling och introduktion av den nya tekniken måste ske på ett ansvarsfullt och etiskt godtagbart sätt.

Slutrapport: Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga

Socialstyrelsen Nya Publikationer, 2015-02-19
Rapporten behandlar Socialstyrelsens stöd vad gäller skydds-, tvångs- och begränsningsåtgärder i vården och omsorgen. Stödet ska inriktas på hur man kan undvika och förebygga de ovannämnda åtgärderna. Det ska även anpassas till en vidare grupp än enbart personer med demenssjukdom.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att följa utvecklingen av vården och omsorgen om vuxna personer med nedsatt beslutsförmåga. Arbetet har inriktats mot tvångs- och begränsningsåtgärder och hur den kommunala vården och omsorgen (inklusive enskilda verksamheter) ska kunna undvika och förebygga dessa åtgärder. Om Socialstyrelsen finner att verksamheterna har behov av stöd ska myndigheten överväga vilket stöd de behöver, samt påbörja arbetet med att initiera detta.

Fler äldre kan få sensorer i blöjor

SvD Senaste Nytt, 2015-02-19
I Karlskrona har det pågått ett försök med sensorer i blöjor på ett av kommunens vårdboenden. Försöket har blivit så lyckat att man nu vill börja använda blöjorna även på andra boenden i kommunen, rapporterar Sydöstran.Försöket har hittills pågått på två demensavdelningar och blöjorna har använts av personer som inte själva kan tala om när de behöver uträtta sina behov. Sensorerna känner av när det blir blött i blöjan, vilket leder till att personal slipper störa äldre under natten för att byta blöjor när det egentligen inte behövs.

Teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga

Myndigheten för Delaktighet, 2015-02-23
Myndigheten för delaktighet redovisar i en rapport ett uppdrag som gavs av regeringen 2013 angående teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Den handlar främst om hur tekniska och IT-baserade hjälpmedel kan förbättra vardagen för dessa personer. De insatser som myndigheten initierat och arbetat med är bla genomlysning av etiska frågeställningar och genomgång av förutsättningar för upphandling av välfärdsteknologi.

Uppvärdera yrket personlig assistent

Christina Hammarlund, 2015-02-26
Kommunal och Vårdföretagarna anser att assistanslagen behöver ses över. Lagen om personlig assistans sjösattes 1994 och nu måste lagen reformeras för att skapa ett ersättningssystem som gynnar både assistansberättigade och anställda. Därför har Kommunal och Vårdföretagarna inlett ett samarbete för att bidra till att utveckla branschen i positiv riktning. Det är inte rätt mot de assistansberättigade och anställda att fortsätta sticka huvudet i sanden och stillasittande se hur assistansreformen urholkas.

Kognitiv tillgänglighet – varför vet vi så lite?

Funka Nu Nyheter, 2015-02-26
Det mesta av det vi vet om tillgänglighet handlar om fysiska funktionsnedsättningar. Även när det gäller tillgänglighet till elektronisk kommunikation. Däremot vet vi betydligt mindre om tillgänglighetsfrågor för personer med kognitiva eller psykiska funktionsnedsättningar. Det behövs mer forskning och utveckling på området visar bland annat ett forskningsprojekt, där Funka har medverkat. En sammanställning av vetenskaplig litteratur på området kognitiv tillgänglighet som gjorts av Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, visar att det finns stora kunskapsluckor. Grå litteratur är forskningsrapporter och artiklar som finns i en gråzon, det är inte kvalitetsgranskad forskning som publiceras av förlag.

Allt färre sjuka äldre bor på äldreboende

Socialstyrelsen Nyheter Äldre, 2015-02-27
De senaste åren har möjligheterna för de mest sjuka äldre att bo på äldreboende begränsats och allt fler bor kvar hemma, trots omfattande behov. Det enligt Socialstyrelsens årliga rapport om läget i vården och omsorgen, som också visar på svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal inom flera områden.– Utvecklingen ökar kraven på att primärvården och hemtjänsten har en god beredskap för de mest sjuka äldres behov. Sköra äldre som bor hemma måste oftare läggas in på sjukhus än de på äldreboende, och det är ett tecken på att vården och omsorgen i hemmet behöver förbättras, säger Gert Alaby, Socialstyrelsens samordnare för äldrefrågor.

Omvårdnadslyftet – Slutredovisning av regeringens kompetenssatsning 2011–2014

Socialstyrelsen Nya Publikationer, 2015-02-27
I rapporten redogör Socialstyrelsen för uppdraget och användningen av 2014 års statsbidrag samt summerar användningen under åren 2011–2014.

Åtgärdsförslag för att utveckla vården och omsorgen om de mest sjuka äldre – Primärvård och korttidsboende – vad behöver förändras?

Socialstyrelsen Nya Publikationer, 2015-02-27
Rapporten redovisar Socialstyrelsens åtgärdsförslag för primärvården, korttidsboenden och för funktionerna medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering. Åtgärdsförslagen utgår ifrån tidigare kända problemområden och kartläggningar inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre.

Hälsoärende och process-id – Förutsättningar för en sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation kring individanpassade processer

Socialstyrelsen Tema Äldre, 2015-02-27
Socialstyrelsen har under 2014 fått i uppdrag att beskriva de rättsliga, begreppsmässiga och praktiska förutsättningarna för att hålla samman vård- och omsorgsdokumentation kring en vård- och omsorgstagares individanpassade processer med hjälp av ett process-id. Resultatet i rapporten ska användas för att enhetligt beskriva förutsättningarna för att organisationer och verksamhetsprocesser ska fungera i samverkan kring vård- och omsorgstagaren.

Det finns goda begreppsmässiga och juridiska förutsättningar för att införa ett process-id i hälso- och sjukvårdsdokumentationen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *