Nyhetsbrev: Dags för mobilfria möten?

Tar du med mobilen till mötet? Sju av tio gör det. Men åtta av tio sitter sedan och irriterar sig på att kollegorna använder mobilen under mötets gång. Nio av tio kan tänka sig helt mobilfria mötesrum. Du kan läsa mer om detta och andra intressanta nyheter i nyhetsbrevet från vård- och omsorgsförvaltningens strategiska omvärldsbevakning.

Handbok om din skyldighet att informera och göra patienten delaktig

Socialstyrelsen Nya Publikationer, 2015-04-27  
En god vård ska bland annat kännetecknas av att den är individfokuserad, jämlik och säker. Den ska genomföras i samråd och med respekt för patientens självbestämmande och integritet. En delaktig patient kan lättare medverka till att målen med vård och behandling uppnås och att säkerhetsrisker kan förebyggas. Det ställer krav på att vårdgivare, chefer och hälso- och sjukvårdspersonal tillämpar den lagstiftning som reglerar patientens ställning och att det finns ett ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet som också omfattar bemötande, information, delaktighet och kontinuitet.

Förslag om höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen

Regeringen Socialdepartementet, 2015-04-27  
Socialdepartementet föreslår i en promemoria en höjning av avgiftstaket för avgift enligt socialtjänstlagen.
Förslaget syftar till att ge kommunerna möjlighet att höja sina avgifter med upp till 220 kronor per månad för dem med ett avgiftsutrymme som överstiger dagens avgiftstak.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Dags för mobilfria möten?

Kollega Arbetsmiljö, 2015-04-27  
Tar du med mobilen till mötet? Sju av tio gör det. Men åtta av tio sitter sedan och irriterar sig på att kollegorna använder mobilen under mötets gång. Nio av tio kan tänka sig helt mobilfria mötesrum. 83 procent känner ett behov att svara direkt på inkommande samtal, mejl och sms under arbetstid. En majoritet tror också att ständig tillgänglighet är något deras arbetsgivare värdesätter. Det visar en undersökning gjord av Sifo på uppdrag av mobilleverantören Telenor, där 1001 arbetstagare mellan 20 och 65 år.

Ny webbutbildning om läkemedel

Demenscentrum Senaste Nyheter, 2015-04-28  
Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram Jobba säkert med läkemedel , en baskurs i att hantera läkemedel i äldreomsorgen. Kursen är webbaserad och består av fem avnsitt som tar cirka två timmar att genomföra. Efter godkänt kunskapstest kan man ladda ned ett diplom. Genomgången utbildning ger baskunskaper för att bland annat ge läkemedel i rätt tid och på rätt sätt, förstå roll och ansvar vid delegering och uppmärksamma symtom vid diabetes.

Metoder för reflektion och bemötande

Äldrecentrum Nyheter, 2015-04-28  
Stiftelsen Äldrecentrum planerar att under hösten 2015 anordna ännu en metodkurs i reflektion och bemötande för vårdbiträden och undersköterskor inom äldreomsorgen i Stockholms län. Den grundläggande tanken med reflektion är att noggrant tänka efter, medvetandegöra och utveckla förhållningssätt och lösningar på frågeställningar man ställs inför i det dagliga arbetet. Genom regelbundna reflektionsmöten på arbetsplatsen får personalen tillsammans inhämta och bearbeta kunskap med utgångspunkt från deltagarnas upplevelser och erfarenheter i vardagssituationer. Att fortlöpande reflektera i arbetet är både kompetensutvecklande och personalvårdande

Museivisningar för demenssjuka ska öka livskvaliteten

Äldreomsorgsbloggen Demens, 2015-04-28  
37 museer i Sverige får stipendier från Alzheimerfonden för att ordna särskilda visningar för demenssjuka. I “Möten med minnen” har totalt 88 museer deltagit för att lära sig ordna specialanpassade visningar för demenssjuka och deras anhöriga eller ledsagare. Genom stipendierna vill vi uppmuntra museer som deltagit i projektet att fortsätta anordna visningar för demenssjuka säger Liselotte Jansson, generalsekreterare för Alzheimerfonden. Vi vet att konst och kultur stimulerar våra sinnen och aktiverar hjärnan. Att betrakta en bild eller ett föremål kan göra att tidigare bortglömda minnen kommer till liv igen.

Utan egen arbetsplats

Arbetsmiljöforum Du & Jobbet, 2015-04-28  
Modern teknik men också höga lokalkostnader förklarar det ökade intresse för flexibla kontor utan egna platser. Men den nya trenden har väckt starka känslor. Med tanke på att det finns två miljoner tjänstemän i Sverige så är det lätt att förstå att deras arbetsplatsers utseende är en viktig fråga. En trend som blivit allt mer uppmärksammad är det som kallas aktivitetsbaserade kontor.

Social samvaro skyddar vår hälsa

Karolinska institutet, 2015-04-29  
En enda nära vän kan räcka för att undvika de negativa hälsoeffekter som ofrivillig ensamhet kan leda till menar forskare från Karolinska.
Att känna sig ofrivilligt ensam är förenat med stark oro, ångest och stress.
Social aktivitet kan skydda mot Alzheimers sjukdom, berättar Laura Fratiglioni, professor i medicinsk, epidemiologi. Forskning visar bland annat att personer som har ett stort socialt nätverk under medelåldern har en betydligt mindre risk att senare i livet drabbas av Alzheimers sjukdom. Utåtagerande beteende ökar också vid ensamhet, något som inte bara ger konsekvenser för individen utan även för samhället.

Hur kan samhället hjälpa till? – Vi kan arbeta för att undvika att äldre människor blir ofrivilligt isolerade i sina hem. Vi kan också öka kunskapen inom hemtjänsten om vikten att verkligen möta den äldre, till exempel se personen i ögonen och ta sig tid även till samtalet, inte bara till det praktiska, säger Laura Fratiglioni.

Äldres drickande växande problem för hemtjänsten

Dagens Samhälle Omsorg, 2015-04-29  
Den ökande alkoholkonsumtionen bland äldre är ett växande problem för såväl den äldre som för hemtjänsten. Nu behövs insatser av beslutsfattare och chefer för att skapa tydliga riktlinjer för hur alkoholkonsumtionen bland äldre ska hanteras. Inom hemtjänsten är äldre personer med alkoholproblem i dag en realitet. Men tydliga riktlinjer för hur samtal om alkohol kan föras saknas, vilket innebär ökade risker för de äldres hälsa och liv. Utan rutiner och kunskap minskar vi möjligheten att ge våra äldre ett värdigt åldrande. Vill vi verkligen ha det så? Det skriver biståndsorganisationen Hela Människan, en alkoholläkare och Folkpartiets äldrepolitiska talesperson.

Här bestämmer sjuksköterskorna själva hur läsplattorna ska användas

Vårdförbundet Vårdfokus, 2015-04-29  
I Malmö använder ett antal sjuksköterskor sina läsplattor till att ladda ner Vårdhandbokens app med nationella riktlinjer för sjuksköterskor. Hemma hos en patient som ska på en undersökning eller få en kateter insatt eller få narkos, kan de med hjälp av videoklipp ur Vårdhandboken visa patienten hur det går till. De har successivt prövat sig fram med en rad olika appar. En som de fastnat för och ofta använder visualiserar människokroppen. Om en patient med svullna underben inte vill använda sina stödstrumpor kan sjuksköterskan visa hur artärer, vener och venklaffar fungerar, vilket gör det lättare att motivera patienten till att använda sina stödstrumpor.

Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län invigt!

FOU Nu Nyheter, 2015-04-29  
Den 27:e april invigdes ett palliativt kunskapscentrum (PKC) för Stockholms län. Uppdraget är att skapa nätverk och sprida kunskap om palliativ vård, samt ge praktiska tips om palliativ vård. Förhoppningen på sikt är att nå alla medarbetare inom vård och omsorg som vårdar patienter eller boende i behov av palliativ vård eller palliativa insatser. Palliativt kunskapscentrum, ska sammanställa kunskap från aktuell forskning och utvecklingsarbete samt informera, utbilda och utveckla.

Nya satsningar på ökad kvalitet inom äldreomsorgen

Umeå Kommun Nyheter, 2015-04-30  
Nu utbildas all personal i Umeå kommun inom hemtjänsten och hälso- och sjukvård i hemmet i demensvård och psykisk ohälsa. En satsning görs även på läkemedelsgenomgångar samt ett nytt arbetssätt inom kommunens särskilda boenden som ska säkra de boendes rättigheter och behov. Umeå kommuns äldreomsorg har tagit emot statliga prestationsersättningar på 8 miljoner kronor för kvalitetshöjningar inom vård och omsorg som genomfördes 2014. Det är med hjälp av dessa medel som nya förbättringar ska genomföras.

Positivt med musik i demensvården

Seniorum Nyheter, 2015-04-30  
Musik kan användas för att trösta, glädja eller underlätta vid besvärliga situationer i arbetet med vård av demenssjuka. Att medvetet använda musik som psykosocial omvårdnadsåtgärd i demensvården kan öka välbefinnandet hos personer med demens. Det är även positivt för personal som arbetar med demensvård, det visar en ny svensk rapport. Cirka 160 000 personer lever med demenssjukdom i Sverige och det är en siffra som kommer att öka de kommande åren.

Handikapp på väg ut ur SAOL

SvD Senaste Nytt, 2015-05-03  
Ordet funkofobi är en nykomling i den purfärska utgåvan av Svenska Akademiens ordlista (SAOL). SAOL definierar funkofobi som “fördomar mot personer med funktionsnedsättning”. I officiellt språk är ordparet funktionsnedsättning och funktionshinder numera de vanligaste termerna, där det första mer syftar på personen och det andra på omgivande samhället. Alla gillar dock inte uttrycket “person med funktionsnedsättning” en del vill hellre använda “person med funktionsvariation”. Trots lanseringsförsök har funktionsvariation inte slagit igenom och finns inte med i SAOL. Idag finns två dussin sammansättningar med handikapp som handikappvänlig och handikapporganisation. De kommer att minska i SAOL:s nästa upplaga som kommer ut ungefär 2024.

Kommuner urholkar rätten till personlig assistans

Dagens Samhälle Omsorg, 2015-05-05  
Olika myndigheter gör olika bedömningar i samma ärenden om personlig assistans och många av besluten överklagas. Det sänder tydliga signaler om att spelreglerna är otydliga och skapar en stor osäkerhet bland de med hjälpbehov. Det behövs ett tydligare regelverk och bättre utredningar av vad som ska ge rätt till assistans.

Hygienkraven i omsorgen förtydligas

Socialstyrelsen Nyheter, 2015-05-07  
Basala hygienrutiner är grundläggande för att minska smittspridning och infektioner i vård och omsorg. Samma hygienregler som redan gäller i sjukvården ska nu gälla vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *