Nyhetsbrev: Avgaser kopplas till demens

Det kan finnas en direkt koppling mellan bil­avgaser och demenssjukdomar. Det visar en ny unik svensk studie som Dagens Nyheter har fått ta del av. Läs mer om detta och andra nyheter i nyhetsbrevet från vård- och omsorgsförvaltningens strategiska omvärldsbevakning.

“Äldre dör av att lämnas ensamma”

DN Debatt, 2015-07-16  
Människan är gjord för gemenskap, vilket dagens äldrevård inte tar hänsyn till, skriver Peter Strang, professor i palliativ medicin, överläkare på Karolinska institutet och Stockholms sjukhem. SKL (Sveriges kommuner och landsting) menar att äldreboenden skall vara institutioner för personer med mycket stort behov av vård, de är inte till för sällskap och umgänge. Men det finns starka skäl att omvärdera den inställningen. Den senaste forskningen visar att långvarig ofrivillig ensamhet är kopplad till dålig livskvalitet, nedstämdhet, demensutveckling, hjärt- och kärlsjukdomar och risken att dö i förtid.

“Dags att riva fler barriärer, för alla”

SvD Senaste Nytt, 2015-07-07  
DEBATT. Synen på funktionsnedsättningar har förändrats, från människor i samhället runtomkring, men också från funktionsnedsatta själva. Nu är det dags att samhället hänger med utvecklingen. Dem medicinska utvecklingen, den tekniska utvecklingen och utvecklingen i samhället har i grunden förändrat funktionsnedsattas möjligheter att delta i samhällslivet. Att människor arbetar är viktigt i sig. När fler arbetar mår samhället bättre. Att stora grupper funktionsnedsatta står utanför arbetsmarknaden måste vi göra mer för att vända den utvecklingen.

Så kan stress inom omsorg minska

Sveriges Radio Inrikesnyheter, 2015-07-07  
En ny metod har tagits fram för att minska det dåliga samvetet hos personal inom äldreomsorgen, något som i förlängningen också kan minska risken för utbrändhet. Forskare vid Umeå universitet har konstaterat att det finns en tydlig koppling mellan dåligt samvete – eller samvetsstress som de kallar det – och utbrändhet. En källa till stress är de moment som kräver dubbelbemanning menar forskarna. Att vänta in en kollega som är upptagen med andra arbetsuppgifter samtidigt som man vet att jag behöver hjälpa nästa person. Ibland blir resultatet att man mot de instruktioner som finns utför arbetet på egen hand vilket i sin tur ökar riskerna för att både vårdtagaren och personalen.

Kommuner och äldreboenden jämförs i Äldreguiden

Socialstyrelsen Nyheter Äldre, 2015-07-07  
Långtifrån alla äldre med äldreomsorg har en aktuell plan som speglar deras behov av olika insatser. Idag har 72 procent av de äldre som har hemtjänst, bor i särskilda boenden eller deltar i dagverksamhet varit delaktiga vid planeringen av sin omsorg det senaste året.
Äldreguiden vänder sig till äldre som vill ha information om äldreomsorgen och deras närstående. Den är även ett hjälpmedel för personal, ledning och beslutsfattare i arbetet med att förbättra vården och omsorgen om äldre.

Äldreguiden nås via Socialstyrelsens webbplats.

Så undviker du nya tidens sjukdomar

Tidningen Vision Nyheter, 2015-07-14  
Svider det i ögonen efter en hel dag framför datorskärmen på jobbet? Eller börjar du få mobilnacke, sms-tumme eller Candy Crush-arm? Det är några av nya tidens sjukdomar och här är några tips om hur du undviker dem. Här är några av nya tidens förslitningsskador och några tips om hur du undviker dem.

Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig – Handbok för vårdgivare, chefer och personal

Socialstyrelsen Tema Äldre, 2015-07-01  
En god vård ska bland annat kännetecknas av att den är individfokuserad, jämlik och säker. Den ska genomföras i samråd och med respekt för patientens självbestämmande och integritet. En delaktig patient kan lättare medverka till att målen med vård och behandling uppnås och att säkerhetsrisker kan förebyggas. Det ställer krav på att vårdgivare, chefer och hälso- och sjukvårdspersonal tillämpar den lagstiftning som reglerar patientens ställning och att det finns ett ledningssystem för kvalitets- och
patientsäkerhetsarbetet som också omfattar bemötande, information, delaktighet
och kontinuitet.

Flera kommuner inför kameraövervakning av äldre

Sveriges Radio Inrikesnyheter, 2015-07-03  
Flera kommuner i landet inför kameraövervakning hemma hos äldre i stället för nattliga tillsynsbesök. På så vis ökar bevakningen i stället för att personal gör besök var tredje timme. Men för att sätta upp kameror krävs ett samtycke och många äldre ställs inför ett svårt beslut. Bygger det på frivillighet och informerat samtycke, som ju mycket sjukvården bygger på, så ser jag inga stora etiska problem. Men problemen börjar ju uppstå om man inte förstår vad man ger sig in på för någonting. Det vill säga om man har en begynnande demens eller fullt utvecklad demens. Då är lagstiftningen sådan att man inte kan tillämpa övervakning. Den är väldigt tydlig på den punkten, att det är bara under frivilliga förhållanden som man har förstått vad man gett sig in på, säger Kjell Asplund som är ordförande på Statens medicinsk-etiska råd.

Regeringen föreslår en institution för mänskliga rättigheter

Sveriges Radio Inrikesnyheter, 2015-07-04  
Sverige behöver stärka arbetet mot diskriminering och utanförskap, därför föreslår regeringen en ny oberoende institution för mänskliga rättigheter. Regeringen vill införa en oberoende institution som ska granska hur de mänskliga rättigheterna efterlevs. Det här är extra viktigt eftersom Sverige har fällts i Europadomstolen för mänskliga rättigheter flera gånger. Sverige har också fått kritik för hur nationella minoriteter har behandlats inom exempelvis skolan. Flera grupper som är som mest utsatta i vårt land däribland de med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar har efterfrågat en tydligare granskning och uppföljning av deras rättigheter.

Utveckling av interaktiv utrustning för personer med utvecklingsstörning i Snoezelen miljöer

Certec Lunds Tekniska Högskola Publikationer, 2015-06-29  
I sitt examensarbete skriver masterstudenterna Pamela Svensson och Charlotta Viklund att en stor del av den utrustning som används i Snoezelen miljöer i dag inte är interaktiva och den utrustning som är interaktiv kan vara svårt för användaren att få tillgång till. Genom att ha en interaktiv utrustning i Snoezelen miljöer får användaren uppleva och förhoppningsvis bättre förstå begreppet orsak och verkan.

Roboten knackar på äldreomsorgens dörr

Dagens Medicin Nyheter, 2015-06-29  
Roboten knackar på äldreomsorgens dörr. Ska vi öppna? Hur kommer robotarna att användas, till vad och hur kan vården och individerna dra nytta av dem? Vilka etiska frågeställningar väcker användningen av ny teknik? Barbro Westerholm (FP), riksdagsledamot, Statens medicinetiska råd och Adam Hagman, affärsutvecklare hälsorobotik, Robotdalen, Mälardalens högskola i dialog.
Ny teknologi ska ersätta i moment där mänsklig kontakt inte krävs eller där personen önskar hjälp av tekniken istället för personlig hjälp.
Självbestämmandet är centralt liksom att vi behöver nya arbetssätt för att händerna i vården ska räcka till.

Handlingsplan för barn och unga

SKL Nyheter, 2015-06-30  
En handlingsplan som fokuserar på skyddet för barn och unga som far illa togs av SKL:s styrelse fredagen den 12 juni. Under drygt ett år har SKL i bred förankring hos förtroendevalda, socialchefsnätverk, individ- och familjeomsorgschefer, handläggare, regionala utvecklingsledare, fackförbund och andra berörda arbetat med en handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården. Barnens, ungdomarnas och familjernas perspektiv har varit ledstjärna. Nu finns drygt 40 konkreta förslag för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården.

Myndigheter i samverkan i Kunskapsstyrningsrådet

Inspektionen För Vård Och Omsorg Nyheter & Pressmeddelanden, 2015-07-01  
Totalt nio myndigheter ska samverka i ett rådgivande organ, Rådet för statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst. Myndigheterna i Rådet har enats om en avsiktsförklaring avseende Rådet och dess arbete.

Svagheter med valfrihetssystem för de mest utsatta

Socialstyrelsen Nyheter, 2015-07-01  
Möjligheten att välja utförare i omsorgen kan ha positiva effekter för dem som kan göra välinformerade val. Men när det gäller de mest sjuka och utsatta som har svårt att välja själv finns det brister. Det visar Socialstyrelsens uppföljning av den statliga satsningen på valfrihetssystem enligt lagen om valfrihet LOV. Mellan 2011 – 2014 har nästan 60 miljoner kronor använts av kommuner för att förbereda eller utveckla valfrihetssystem i omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Uppföljningen visar att var tionde avstår att välja och bland dessa finns personer som har svårt att fatta egna beslut. Uppföljningen visar också att bara en dryg femtedel av kommunerna tillhandahåller information om valfrihetssystem och de olika utförarna på lättläst svenska.

Psykologiska och sociala insatser vid utmanande beteende hos barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning

Socialstyrelsen Nya Publikationer, 2015-07-01  
Socialstyrelsen har gjort en kartläggning av systematiska översikter som finns och psykologiska och sociala insatser för barn och ungdomar med utmanande beteende och intellektuell funktionsnedsättning. Insatserna är utvecklade eller anpassade för att minska utmanande beteende hos barnet eller ungdomen, eller som ett stöd till föräldrar för att kunna hantera det utmanande beteendet.

Regeringen: vårdgivarna måste lyssna på patienternas klagomål

Vårdförbundet Vårdfokus, 2015-07-17  
Inspektionen för vård och omsorg får nytt uppdrag: se till att patienternas klagomål får vården att bli bättre. Regeringen vill att Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, ser till att kommuner, landsting och patientnämnder samverkar så att klagomål från patienter och deras närstående leder till förbättringar. Patienterna är ofta de enda som har inblick i och har följt hela vårdförloppet och kan därmed bidra med viktig information till vården, resonerar regeringen.
– Med det här vill vi höja kvaliteten, arbeta mer förebyggande och därmed också förbättra för patienterna, säger hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Får gratis proffsråd

Tidningen Vision Nyheter, 2015-07-22  
Allt fler anställda erbjuds samtalsstöd via jobbet. Personalstöd kallas ofta tjänsten där arbetsgivare ger medarbetarna möjlighet att via en extern aktör få stöd i frågor om allt från stress och ekonomi till relationer och juridik. Studier som gjorts i Storbritannien och Kanada visar att personalstöd ger ökad produktivitet och lägre sjuktal. I Sverige breder tjänsten nu ut sig i kommunala sektorn. I Tanums kommun får varje medarbetare tillgång till fem timmars rådgivning per år, via telefon eller personligt möte.

Jogga när du jobbar – en ny hälsotrend på kontoret

Tidningen Vision Nyheter, 2015-07-28  
Det är bra för hälsan att stå upp och arbeta men nu kommer nästa trend: gå eller spring och jobba. I Örnsköldsviks kommun pågår just nu ett forskningsprojekt som ska få medarbetare att röra på sig mer på jobbet. Detta genom att ha ett löpband vid skrivbordet. – Det finns väldigt lite forskning i dag kring aktivitetsbaserat arbetssätt och tillsammans med Umeå universitet tittar vi bland annat på hur rörelse påverkar hälsan, säger Johanna Näslund, personaldirektör på Örnsköldsviks kommun.

Myndigheter nobbar personer med funktionsnedsättning när man ska anställa

SvD Senaste Nytt, 2015-08-05  
Privata arbetsgivare anställer mer än tre gånger så många personer med funktionsnedsättning som offentliga arbetsgivare. Det är för bedrövligt att inte myndigheter anställer fler, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Sedan våren 2008 har antalet arbetslösa med funktionsnedsättning nästan fördubblats. Siffrorna gäller bara anställda med lönestöd. Hur många som är anställda utan stöd finns inga uppgifter på. Hösten 2013 fick Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen uppdraget att pröva och utvärdera metoder för att hjälpa den här gruppen till ett arbete.

Positiv heltidsutveckling måste fortsätta

Sveriges Kommuner & Landsting Debattartiklar, 2015-08-06  
Alltfler medarbetare i kommunerna jobbar heltid. För att klara välfärdens rekryteringsutmaningar är det avgörande att den positiva heltidsutvecklingen fortsätter. Alltfler medarbetare i kommunerna jobbar heltid. Men heltidsfrågan är komplex. Verksamheterna i äldreomsorg och vård pågår dygnet runt. Arbetstopparna är ojämnt fördelade över dygnet. Det kan vara en utmaning att matcha patienters och brukares behov av service hela dygnet, med medarbetarnas önskemål om arbetstider.

Ny forskning: Bilavgaser kopplas till demenssjukdomar

Seniorum Nyheter, 2015-08-08  
Det kan finnas en direkt koppling mellan bilavgaser och demenssjukdomar. Vi har kunnat se oväntat starka samband, säger Bertil Forsberg professor i miljömedicin. En grupp forskare har kommit fram till att individer som bor på gator med mycket avgaser löper större risk att utveckla demenssjukdomarna Alzheimers sjukdom och vaskulär demens. Ca 16 procent av alla demensfallen i studien kan bero på avgasexponering. Forskarna har följt knappt 2000 Umeåbor under en 15-årsperiod.

Bred genomlysning av vuxenpsykiatrin i Skåne

Region Skåne Aktuellt, 2015-08-14  
En bred genomlysning av vuxenpsykiatrin i Skåne ska genomföras, för att säkerställa att vården är patientsäker och av hög kvalitet. – Vi behöver bilda oss en uppfattning om var vuxenpsykiatrin står i det utvecklings- och förbättringsarbete som pågått en tid. Arbetet med genomlysningen leds av hälso- och sjukvårdsavdelningen på Region Skånes koncernkontor tillsammans med verksamheten och ska även involvera extern sakkunnig. Resultatet av arbetet ska redovisas under hösten.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *