Ledningskraft – för ett bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre är regeringens satsning på utveckling av vård och omsorg. De prioriterade områdena är god demensvård, god vård i livets slutskede, preventivt arbetssätt, god läkemedelsanvändning och sammanhållen vård och omsorg.

Som ett led i regeringens satsning på de mest sjuka äldre har SKL (Sveriges kommuner och landsting) startat ett nationellt chefsstöd, Ledningskraft. Detta har som syfte att ge chefer och ledningspersonal stöd i ett strukturerat förändringsarbete över organisationsgränser. Arbetet i Ledningskraft ska utgå från den regionala handlingsplanen.

Ledningskraftsteamet i Helsingborg
I Helsingborg startade vi upp Ledningskraftteamet under förra våren. Under året som gått har vi provat olika mötesformer och nu har vi börjat hitta en struktur för att arbeta vidare tillsammans, för vi vet ju alla att vårdkedjan inte är starkare än dess svagaste länk.

I Ledningskraftsteamet i Helsingborg ingår områdeschefer från kirurgi och specialiserad närsjukvård på Helsingborgs lasarett, verksamhetschefer för ett flertal offentliga vårdcentraler samt en verksamhetschef på en privat vårdcentral. Från stadens sida är det chefer från Attendo, Vardaga och Omsorg i Helsingborg samt hälso- och sjukvårdsstrateg från vård- och omsorgsförvaltningen. I teamet medverkar även en utvecklingsledare från kommunförbundet Skåne.

Workshop
Vid träffen i juni månad beslutade vi att teamet ska arbeta med SIP (Samordnad Individuell Plan) och informationsöverföring mellan vårdgivare. Genom att fokusera på detta arbetar vi med det prioriterade området sammanhållen vård och omsorg. Den 3 oktober arrangeras en halvdags workshop för en del medarbetare i de olika organisationerna. Utifrån workshopen kommer vi överens om hur varje organisation ska arbeta med dessa frågor. Målen för våra respektive organisationer är desamma, men vi behöver arbeta med olika frågor. I höst kommer Omsorg i Helsingborg till exempel att utbilda sin legitimerade personal i SVPL IT- systemet (Samordnad Vårdplanering) och SIP. Men vi behöver arbeta med andra aktiviteter också för att nå målen. Vilka tycker ni? Kom gärna med förslag och synpunkter!

Andra prioriterade områden

  • När det avser god vård i livets slutskede arbetar Omsorg i Helsingborg med registrering i palliativregistret och LCP (Liverpool Care Pathway).
  • Omsorg i Helsingborgs arbete med Senior Alerts kvalitetsregister avser det preventiva arbetet.
  • När det gäller god läkemedelsanvändning samverkan vi med primärvården kring den enskildes läkemedelsgenomgångar.
  • Omsorg i Helsingborg håller på att organisera demensvården och har anställt en sjuksköterska med vidareutbildning i demensvård.

Ansvarig för innehållet är Ingrid Nyman.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *