En god vård i livets slutskede

Alla människor ska ha rätt till en värdig död. Därför arbetar Omsorg i Helsingborg kontinuerligt med att utveckla den palliativa vården för att säkerställa vården i livets slutskede. Som ett led i denna utveckling har vi tagit fram lokala riktlinjer för att underlätta för all vårdpersonal.

”Det enda vi med säkerhet vet, är att vi alla kommer att dö. Vi vet också att döden är en förutsättning för livet. Att dö har sin tid, precis som att leva har sin.”

Så börjar förordet till Omsorg i Helsingborgs lokala vårdprogram för palliativ vård. Programmet riktar sig till alla som har kontakt med vårdtagare i livets slutskede samt till deras närstående. Enligt Nationella rådet för palliativ vård betyder ordet palliativ lindrande. Målet med palliativ vård är att den sista tiden i livet blir så bra och smärtfri som möjligt. Den palliativa vården ska inte bara lindra den fysiska smärtan utan även erbjuda psykologiskt, socialt och andligt/existentiellt stöd för vårdtagaren och anhöriga. Palliativ vård fokuserar på symtomkontroll och livskvalitet.

Stöd och handledning till personal
Precis som förr avlider numera allt fler i sitt hem istället för på sjukhuset. Detta ställer stora krav på personalen att både kunna hantera sin egen rädsla för döden och ge den enskilde och anhöriga en god vård och omsorg i livets slutskede. För att klara av detta behöver personalen handledning och stöd i vardagen. Omsorg Helsingborg har anställt en palliativ sjuksköterska som tillsammans med några sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter samt enhetschef ingår i ett nätverk och ger stöd till sina kollegor och till undersköterskorna. Nätverket deltar också i arbetet med att ta fram lokala riktlinjer utifrån det nationella kunskapsstödet för palliativ vård. I dessa riktlinjer ingår registrering i det nationella kvalitetsregistret Svenska Palliativregistret samt att använda LCP (Liverpool Care Pathway), en standardvårdplan och vägledning för döende vårdtagare.

Svenska Palliativregistret
Syftet med Svenska Palliativregistret är att förbättra vården i livets slutskede, oberoende av diagnos och vem som utför vården. Personal som har vårdat den enskilde besvarar en enkät med frågor som handlar om hur vården har varit den sista veckan i livet. Resultatet används för att se vilken kvalitet som vården håller och vad som behöver förbättras. När förbättringar görs kan man använda resultat från Svenska Palliativregistret för uppföljning.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska och hälso- och sjukvårdsstrateg.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *