Direktrapportering från SafeAge-konferensen

Här kan du läsa en direktrapportering från EU-konferensen.

Direkt rapportering dag 2 den 9 oktober
Programmet startar i dag 9.00.

Den första föreläsaren kommer att vara Professor Tore J Larsson  från Kungliga tekniska högskolan som kommer att föreläsa om “Care Traffic Control – att få den omsorg du behöver när du behöver den”.

Konferensen direktsänds på safeage.eu/video

09.00 Karin Klingenstjärna som är moderator hälsar alla välkomna till konferensen.

Programmet finns på:
www.safeage.eu

På # safeage går det att se bilder från konferensen på Instagram.


9.10 Professor Tore J Larsson  från Kungliga tekniska högskolan stiger nu upp på scenen.

Han inleder med att berättar om att det görs många misstag inom vården och att alla inte rapporteras. Äldre utgör 70% av de som söker akutsjukvård.  De i åldern över 65 år som är multisjuka har i genomsnitt två hälsorelaterade kontakter per dag.

Kan vi skapa en vård och omsorg med större säkerhet. Tore tror det genom att låna systemet från trafikkontrollen på en flygplats. Vi behöver bygga system som har samma kontroll och överblick.

Våra hem måste anpassas med teknik som underlättar för de som är äldre att bo kvar och att få det stöd de behöver.

DSC_2516Professor Tore J Larsson

Bostäderna kommer att byggas om för att anpassas för ett livslångt boende. Mycket av det vi i dag behöver gå ut från våra hem för att uppleva eller få tag på kommer att vara tillgängligt i våra hem med ny teknik. Växthus i köket, teater på stora skärmar, recept som påminner oss om att vi glömt salta är några av det som finns inom en snar framtid. Men det stora kommer att vara teknik som ser till att du får det behöver när du behöver det.

I framtiden  kommer vi att bo hemma tills vi dör och vi kommer att få tjänster levereade direkt till våra hem.

Han ställer följande frågor till konferensdeltagarana och ber dem diskutera dem.

Vadbehöver vi ändra i våra hem när det gäller:

  • säkerhet?
  • tillgänglighet och transporter?
  • ergonomi, möbler?
  • kommunikation, beslut support?
  • tjänster?

10.00 Diskussion pågår nu vid borden.

10.05 Det blir nu en paus fram till 10.30

10.30 Italien berättar att de har mycket äldre byggnader med trappor där det kan vara svårt att ändra dem och göra dem mer tillgängliga. Grundläggande tillgänglighet är väldigt viktigt.

En annan grupp talade om att hur man kan arbeta med företag för att göra tekniken tillgänglig. Sammarbete med mindre entreprenörer kan vara en lösning föreslår Holland. Hur gör vi för att tekniken gör att vi inte blir isolerad från andra människor?

Tore flikar in att kommunikationsteknik kan göra att vi har större möjlighet att inte blir ensamma. Vi behöver utveckla lättanvänd teknik.

Alarmgolv med sensorer som larmar om du faller. Säkrare dörrar där du kan kommunicera med den utanför utan att öppna. Bättre rullstolar som integrerare bättre med användaren. Enklare lösningar för Skype och andra kommunikationstekniker är det som en annan grupp föreslår.

Tore tar upp hur kan vi skapa hem där någon med demens kan bo kvar och få hjälp med tekniken. Ber deltagarna att fundera.

10.50 En grupp säger att den som klarar detta borde få ett nobelpris. Det är inte möjlighet eftersom de behöver personal dygnet runt.

Tore tycker att det inte är en bättre lösning att sammanföra flera dementa på samma ställe som vi gör i dag. Men det kommer aldrig att bli ett nobelpris för detta.

En annan grupp talade om att använda sensorer som känner av när kranen inte är stängd etc.

Thore talar om stora skärmar där människor kan tala med varandra i 3D i naturlig storlek men det gör det inte möjligt att ge en kram.

Robotar är något som kommer upp till diskusion. Någon tror inte på tredimensionella bilder som dyker upp i hemmet hos den demens eftersom det kan skrämma och föredrar robottar.

Tekniken måste integrera människor och inte stänga ut människor, säger Thore.

Någon berättar att det finns många former av demens och att varje form måste tas hänsyn till speciella behov.

Thore säger att framtidens arkitekter behöver ha ökad kunskap om äldres behov och demensas behov.

11.05 Alma Vrbanjac och hennes tre  kolleger går upp på scenen och berättar om framtidens hemvårds utmaningar. En utmaning är att hitta personal som är utbildade och som är rätt person på rätt plats.

Utmaningarna i dag är att många har förtroende för sin gruppledare men har svårt att se hela förvaltningen.

Förväntningarna ökar från både de som vi stöder och de som är anhöriga. Vårt mål är att ge ett grundläggande stöd men gränsen för vad grundläggande stöd  är vill många i dag flytta framåt.

DSC_2530


Vi behöver få fler unga som arbetar med hemvård. De måste få upp ögonen för att det är ett spännande yrke.

Nu visas musikvideon “Du borde arbeta med vård och omsorg”.

Musikvideon finns på:
omsorgsjobb.helsingborg.se

11.30 Nu pågår diskussioner om framtidens hemvård.

Hur kan vi attrahera morgondagen arbetskraft?
Vilka kunskaper och talanger kommer de att behöva?
Vilken blir anhörigas roll i hemvården?

En grupp berättar att vi alla behöver vara attraktiva för att attrahera morgondagens arbetskraft.

I Italien är utbildningen för personal i hemvården längre  än i Sverige, tre år. Vi måste få de ung att få upp ögonen för arbetena.

En grupp berättar att fasta anställningar kan vara något som lockar unga.

En annan grupp att visa hur viktigt arbetet är. En elev berättar att de ska berätta om sin utbildning på ett köpcentrum i nästa vecka.

Att visa att ungas tekniska kunskaper behövs inom vården är ett annat förslag som kommer upp.

Finland har samma utmaningar men säger att möjligheten att få arbete inom vården i framtiden är goda – det är där arbetena finns.

12.00 Nu blir det en timmes lunchrast.

13.00 Magnus Sandberg och  Annika Davidsson tar nu plats på scenen för att tala om Case managment en studie de gjort vid Lunds universitet.

DSC_2547

Magnus Sandberg inleder med att berättar kort om hur vård- och omsorg är organiserat i Sverige. Han berättar att av de äldre som behöver vård och omsorg så får den allra största delen hjälp i hemmet.

Det finns ingen klar definition av vad Case managment är men det handlarom att ha ett strukturerat och väl planerat projekt där man ser när och hur olika komponenter interagerar med varandra .

Annika Davidsson berättar om Case managment projektet “Senior alert”. Det handlar om att hjälpa äldre att hitta i det stora komplexa vård och omsorgs systemet.

DSC_2553


De utgick från de äldres behov och de svårigheter de hade i sin kontakt med vården och omsorgen.

Syftet med projektet var att förbättra kontakten mellan äldre och de olika vård och omsorgs organisationer de kom i kontakt med.

Hon berättade också om projektet Äldre-lotsar som gick ut på att de äldre fick en person med kunskaper om hur systemet fungerar och som kunde lotsa dem rätt.

Det stora problemet är att det inte finns samarbete mellan de olika vård och omsorgsgivarna. Det gör att den äldre hamnar i en situation där de är det är den äldre  som ska hålla ihop de olika aktörerna.

Magnus Sandberg  berättar hur Case man projekten har gått till med urval av de som deltagit i studien. Deltagarna har varit över 65 år och har tidigare haft kontakt med sjukvården. Studien visar att det är allt för lite kontakt mellan de olika utförana av vård och omsorg.

14.00 Nu är det dags för en summering av dagarna som moderator Karin Klingenstjärna kommer att göra.

14.30 Grupperna diskuterar vad som behövs för att komma  längre?
Svar från grupperna:
Välja våra politiker klokt.
Komma ur vår komfortzon och möta andra och tala mer om det i våra organisationer
Handla på våra utmaningar inte bara tala m dem
Vara modiga och tänka framåt
Kunna byta snabbare från tanke till handling
Nya vinklar på våra yrken
Gör en hemvårdsTV-show
Ta in andra utifrån och samarbeta med  nya företag
Bättre medvetenhet om åldrandet
Dela erfarenheter och tänka utanför boxen

Nästa konferens i Foligno blir 2016 där vill kommunen visa hur de arbetar med EU projektet Active Ageing och vad man i övrigt gör inom omsorgen av äldre.

Det är slut på konferensen i från Helsingborg.


Direktrapportering dag 1 den 8 oktober
Här kommer vi att direktrapportera under dagen.

Konferensen direktsänds på www.safeage.eu/video

8.55. Först ut är vård- och omsorgsnämndens ordförande Maria Nilsson som ska hälsa alla välkomna.

Sedan Tomas Fürth från Kairos Future med föresläsningen “När vi blir gamla på riktigt”

9.00 Maria Nilsson hälsar alla välkomna och Karin Klingenstjärna som är moderator berättar att konferensen kommer att sammanfattas i bilder.

#safeage är där du hittar evenemanget på Instagram.

Programmet för dagen presenteras. Programmet finns på www.safeage.eu

9.15 Just nu diskuteras förväntningarna på konferensen vid borden.

9.30 Nu går Tomas Fürth från Kairos Future som arbetar med framtidsstudier upp på scenen. Han berättar att han arbetat med Helsingborgs stad  i sin forskning. Hans forskning gäller “rekordgenerationen” som är födda i slutet av 40-talet och början av 50-talet (1945-1954).

DSC_2352

Tomas berättar att vi lever i en tid med mycket förändringar i både samhället och inom tekniken. Vi har kommit till ett stadie då teknik kan ta över många arbeten.

De värderingar du får under dina första 20 år av dit liv behåller du i stor utsträckning under livet.

Framtidens äldre är inte som tidigare generationers äldre. Deras värderingar är annorlunda och de ser sig inte som gamla. De lever hela sitt liv som unga.

Rekordgenerationen är van att ställa krav och kommer även att göra det som äldre, säger Thomas. Det kan vara en utmaning för framtidens vård- och omsorg. Med teknik kan vi lösa många av behoven men inte allt.

Största rädslan inför ålderdomen i generationen är att “förlora kontrollen”. Integriteten är viktig.

Nu talar Tomas om kostnaderna för vården och omsorgen. Har vi råd med den vård och omsorg om äldre vi har i dag även i framtiden?

10.20 En rast på ca 20 minuter innan programmet fortsätter med diskussioner ledda av Tomas Fürth.


10.50 Tomas Fürth fortsätter nu sitt seminarie och kommer att leda en diskussion om framtidens äldre.

Han föreläser om : Vilka är framtidens äldreomsorg? Sjukhus, kommunala omsorg, anhöriga? I framtiden kanske även restauranger, matleverantörer och andra företag som vi i dag inte förknippar med äldreomsorg.

10.00 Tomas byter nu roll från föreläsare till att hålla i en workshop.

Deltagarana diskuterar och skriver ner  sina synpunkter om framtidens äldres värderingar, deras anhörigas förväntningar, användandet av  den nya teknologin i äldrevården och hur äldrevården ska vara organiserad 2025.

DSC_2354

Hela seminariet sammantas på en stor bildvägg av Louise Wester.

11.30 Just nu pågår diskussionerna i grupperna om vad som är viktigast att tänka på inför framtiden och  vilket som är den största utmaningen för äldreomsorgen inför 2025.

11.45 Grupperna sammanfattar nu sina diskussioner för alla.

Grupperna anser bl. a. :
Att vi måste engagera oss och stötta anhörigvårdare.
Att det är viktigt att äldre känner sig trygga i samhället och i hemmet.
Att anhöriga kommer att ha större krav på aktiviteter för de äldre.
Att anhöriga kommer att inse att de måste ta större del i omsorgen av äldre.
Att ny teknik kommer att förändra äldrevården och de äldre kommer att acceptera den.
Mer vård och mindre service, servicen kommer att gå att köpa.
Teknik kommer att ersätta en del av tjänsterna som finns idag.
Nya yrkesmråden av teknisk karaktär inom vården och omsorgen.

Utmaningarna är bl. a. :
Att ge individuellt stöd.
Ge alla samma möjlighet till omsorgen.
Ekonomin, hur har vi råd.
Hitta en balans mellan kraven och vad vi kan erbjuda från samhället.

12.10 Nu blir det uppehåll för lunch och programmet fortsätter kl.13.00.


13.00 Eftermiddagen kommer att inledas med att Daniel Smedberg föreläser om sin rapport “Bättre liv för de mest sjuka”.

Karin Klingenstjärna sammanfattar nu förmiddagen i korta drag.

Daniel Smedberg från Kommunförbundet Skåne inleder nu sin föreläsning.

Han kommer att berätta om case-studien som gjorts på uppdrag för EU.  Resultatet ska synliggöra bra exempel på samarbete mellan olika aktörer för att ge de mest sjuka det stöd de behöver.

Rapporten finns här:
http://skl.se/tjanster/englishpages/activities/betterlife.1273.html.

DSC_2377Daniel Smedberg föreläser.

Just nu berättar Daniel:
Kvalitetsregister är något som är typiskt svenskt och handlar om att dokumenteringen sker i ett strukturerat sätt och att den information som samlas in används för att förbättra verksamheten. Kvalitetsregister har funnits länge inom sjukvården men finns även sedan en tid tillbaka inom äldreomsorgen.

Senior Alert är ett projekt är ett projekt där man arbetar med förebyggande arbete och kvalitetsregister.

Kvalitetsarbetet består av  fyra integrerade processer :
Registrera
Arbetsprocedurer
Utvecklingsarbete
Anlysera resultatet

Daniel berättar kort om det europeiska sammarbetet i den grupp som han deltar i som arbetar med ämnet.


14.00 Nu handlar det om förbyggande arbete i Helsingborg. Det börjarmed att delatagare i Senior-shake dansar. Det är en grupp från stadens träffpunkter som håller sig i form genom att dansa och röra sig till musik.

DSC_2424

Nu visas en film om förebyggandearbetet i Helsingborg med intervjuer med enhetschefen Christina Pamies Jensen och deltagare från träffpunkter, frivilligverksamheten, anhörigstöd och dagverksamheter.

14.20 Diskussion om förebyggandearbetet i Holland, Finland och Italien i grupper.

“I Holland är det annorlunda. Mötesplatserna är i kvarteren och aktiviteterna kostar. Vi försöker mixa åldersgrupperna med olika generationer. Vi arbetar mycket med kultur. Det ser lite olika ut i olika delar av Holland och kommunala träffpunkter har funnits men lämnats över till de äldre att sköta själva.”

“I Italien liknar det mycket Sveriges aktiviteter. Träffpunkterna drivs av de äldre själva. Det finns studiemöjligheter för äldre, Senioruniversitet.”

“I Finland är mötesplatserna något som sköts lokalt i de olika bostadsområdena.”

13.35 Diskussion om hur förbygger vi framtiden. Vad gör vi? Var?Vem?

13.50 Paus i evenemanget i 20 minuter.


15.15 Karin Klingenstjärna sammanfattar nu eftermiddagen i korta drag.

Anhörigstödet på webben “En bra plats” visar nu en kort film om sin verksamhet. Webbplatsens säkerhet och garantin för att användarna kan känna sig trygg med att det de delar inte sprids utanför forumet är viktiga delar. Gustaf Cavalli kommer sedan att berätta om webbstödet för anhöriga.

Länk till sidan:
www.enbraplats.se

Gustaf Cavalli berättar nu om webbstödet för anhöriga.

DSC_2452

Gustav Cavalli från en bra plats.


16.30 Åsa Westesson, arbetsterapeut är nästa föreläsare. Hon arbetar med stadens Visningspunkt, där tekniska hjälpmedel som gör det lättare för äldre att klara sin vardag visas upp. På visningspunkten visas vad som finns att själva köpa. Visningspunkten säljer inte produkterna.

DSC_2469

Åsa Westesson

Holland berättar om att man hos dem har en webbsida som gör samma sak och där användarna kan betygsätta produkterna.


16.50 Sundsgårdens teaterlinje visar sketcher om hjälpmedel.

DSC_2494

16.00 Nu sammanfattar Karin Klingenstjärna  dagen.

Första dagen är nus slut. Konferensen återupptas i morgon kl 9.00.

  • Hösten är här och med den Instagram | VOF-Framtid

    […] via web-tv och dokumenterades med ”graffitti”. Vill du ta del av vad som sades på konferensen kan du läsa referatet och se bilder här. […]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *