Därför slutar de bästa medarbetarna

Att lyckas behålla de bästa talangerna så länge som möjligt är en knäckfråga för många arbetsgivare på dagens flexibla arbetsmarknad. Du kan läsa mer om detta och andra intressanta nyheter i nyhetsbrevet från vård- och omsorgsförvaltningens strategiska omvärldsbevakning.

Att förstå, tala, läsa och skriva en viktig förutsättning för en säker vård och omsorg

VO College Nyheter, 2015-03-02
Runt om i landet pågår många aktiviteter för att klara den framtida personalförsörjningen inom vård- och omsorgsbranschen. Förutom utbildning i de olika ämnesområdena utgör förmågan att förstå, tala, läsa och skriva en viktig förutsättning för en säker vård och omsorg. Att kombinera språkinlärning med yrkeslärande har visat sig vara en framgångsfaktor, och när arbetsplatserna används för att stärka lärandet innebär det att både verksamheterna och individerna utvecklas. I Hudiksvall har man bland anordnat en inspirationsdag i frågan med information om Arbetssam, ett projekt som berör dessa frågor.

Sedd, hörd och respekterad, ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Regeringen Socialdepartementet, 2015-03-02
Klagomålsutredningens uppdrag är att ge förslag på hur hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården kan bli mer ändamålsenlig. Med ändamålsenlig menar utredningen att klagomålshanteringen utgår från patienternas behov, bidrar till ökad patientsäkerhet och är resurseffektiv.
I delbetänkandet lämnar utredningen förslag till författningsändringar som föreslås träda i kraft den 1 juli 2016. Förslagen gäller vårdgivarens skyldighet att besvara klagomål, den enligt utredningen viktigaste komponenten i ett ändamålsenligt klagomålssystem, samt Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) handläggning av ärenden. Utredningen presenterar även ett antal bedömningar i delbetänkandet.

Enhetschefernas arbetsmiljö specialgranskas

Tidningen Vision Nyheter, 2015-03-02
Hur mår egentligen enhetscheferna inom vård och omsorg i kommunerna och landstingen? Det ska Arbetsmiljöverket ta reda på i en stor granskning. Efter flera larm om för hög arbetsbelastning för enhetschefer inom vård och omsorg inleder Arbetsmiljöverket i april en nationell granskning av deras arbetsmiljö. –Vi har fått signaler om att enhetschefer har ansvar för väldigt många anställda och att det finns brister i stödet till dem på många arbetsplatser, säger Lise-Lotte Hamfelt som är nationell projektledare på Arbetsmiljöverket.

Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet

Myndigheten för Delaktighet, 2015-03-03
Myndigheten för delaktighet har på regeringens uppdrag tagit fram ett kunskapsmaterial om hur miljöanpassningar för personer med nedsatt beslutsförmåga kan minimera begränsnings- och tvångsåtgärder som låsta dörrar.

De flesta av oss är beroende av att den miljö vi vistas i passar våra särskilda behov. Detta ställer konkreta krav på miljön, inte minst om det är äldre personer som bor och vistas där. Det handlar om hur rummen är planerade, om ljus- och färgsättning och stimulans. En ökad andel internationella studier betonar sambandet mellan livskvalitet och en genomtänkt design för äldre.

Med appen har de stenkoll på medicinen

Åsa Westesson, 2015-03-04
– Det måste finnas bättre sätt att hantera signering av medicin, sa undersköterskan Jessica Björk. Varför kan vi inte använda informationstekniken?
Enkelt förklarat är resultatet av satsningen en app för Ipad, till vilken alla har en egen inloggning. Beroende på vilken delegation du har får du tillgång till olika sätt att hantera informationen i appen. Sjuksköterskorna lägger in alla medicineringar och kan även skriva in hur och när en medicin ska tas, till exempel om den boende tycker om att ta tabletten med nyponsoppa eller vatten

Hitech-toan ger äldre högre integritet

Seniorum Nyheter, 2015-03-04 
En toalett som med en enkel knapptryckning tvättar och torkar de nedre regionerna efter besöket. Det blir snart verklighet för alla på de nya äldreboenden som Kavat Vård bygger. “Det är fantastiskt för den enskilde att kunna sköta det själv, och samtidigt ger det personalen en bättre arbetsmiljö”, säger Kent Edström på Kavat Vård.

Bättre liv för sjuka äldre – Stora förbättringar på kort tid

SKL Publikationer Äldreomsorg, 2015-03-04
Arbetet med Bättre liv för sjuka äldre har möjliggjorts genom en ramöverenskommelse mellan SKL och regeringen om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre, där årliga överenskommelser träffats under perioden 2010-2014. Vid satsningens start 2010 genomfördes en intervjuundersökning av nästan 300 sjuka äldre med stor konsumtion av vård och omsorg. De berättade om ett system där det var lättare att ringa efter ambulans och åka till sjukhus än att få en tid på vårdcentralen. Idag, fem år senare, arbetar personal i vård och omsorg med nya standardiserade, gemensamma och evidensbaserade arbetssätt.

Hur skapar man assistans med hög kvalitet?

Föräldrakraft Nyheter, 2015-03-05
” Personlig assistans av god kvalitet – hur gör man det?” Så heter en ny bok som ges ut i april och är skriven av Anna Barsk Holmbom. Boken beskriver vad kvalitet är och hur olika anordnare arbetar med detta. Hon ville i samband med vinterns uppmärksamhet på mutbrott och felaktig marknadsföring lyfta upp hur seriösa verksamheter arbetar och skrev därför denna boken.

Inga onödiga sjukhusvistelser

SKL Nyheter, 2015-03-05
Regeringens utredare föreslår en ny lag så att patienter inte ska bli kvar på sjukhus onödigt länge. I dag kan de bli kvar en vecka innan hemkommunen blir skyldig att ersätta landstinget. – Självklart ska ingen behöva vänta på att få utökad hemtjänst, korttidsboende eller vad som nu krävs för att kunna lämna sjukhuset, säger Hans Karlsson , chef på avdelningen för vård och omsorg på SKL. Men utredningens förslag kan innebära stora omställningar för många kommuner och landsting.

Därför slutar de bästa medarbetarna

Kvalitetsmagasinet Ledarskap, 2015-03-06
Att lyckas behålla de bästa talangerna så länge som möjligt är en knäckfråga för många arbetsgivare på dagens flexibla arbetsmarknad. Arash Gilan, grundare av Viva MediaGroup, har listat sju riskfaktorer som gör att medarbetare söker sig vidare.

Körsång och surfplattor för en meningsfull vardag

Kvalitetsmagasinet Förbättringsarbete, 2015-03-09
Filmvisning, körsång och surfkafé. Det är några av de aktiviteter som erbjuds på vårdboende i Helsingborg inom arbetsmodellen Vinna-vinna. Syftet är att ge de äldre en innehållsrik och meningsfull vardag genom skräddarsydda, individanpassade aktiviteter.
Om en människa vill ha kvar sina fritidsintressen och utöva körsång, teaterbesök, kortspel och så vidare, då ska denne ha möjlighet till det. Även om personen flyttar till ett vårdboende. Det är grundtanken för arbetsmodellen Vinna-vinna som startades 2012. De aktiviteter som ordnas utgår helt och hållet från de äldres egna önskemål och intressen och inom projektet används de resurser som redan finns i samhället, såsom kulturutbudet på orten med dess föreningar och lokaler.
– Då blir det en vinst för alla parter, säger Gerth Hellstrand.

Möt Doris – ny webbutbildning om äldre med diabetes!

CEFAM Nyheter, 2015-03-09
En kort, innehållsrik utbildning för att fylla på kunskaper om äldre personer med diabetes. Så beskriver Monica Pehrsson och Marianne Pegelow, vid Akademiskt primärvårdscentrum, APC, den nya webbutbildningen “Äldre med diabetes”. Utbildningen har premiär 9 mars. Den vänder sig till undersköterskor och vårdbiträden inom hemsjukvård, vårdboenden och hemtjänst. Monica Pehrsson, dietist och Marianne Pegelow, distriktssköterska och diabetessjuksköterska, arbetar båda som vårdutvecklingsledare vid Akademiskt primärvårdscentrum.

Ökande sjukfrånvaro i kommuner och landsting

Tidningen Vision Nyheter, 2015-03-10
Sjukfrånvaron bland de anställda i kommuner och landsting ökar för tredje året i rad. “Det är oroväckande”, säger Agneta Jöhnk på SKL. – Den största utmaningen är att kvinnor fortfarande har betydligt högre sjukfrånvaro än män, ett mönster som går igen på hela arbetsmarknaden. Detta måste tas på stort allvar, säger Agneta Jöhnk, chef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på Sveriges Kommuner och Landsting. SKL har sammanställt statistik från kommunernas och landstingens årsredovisningar.

Sociala intranät, där personalen kommer till…

Vision i Media, 2015-03-10
Nu ska medarbetarnas röster höras på internwebben. Allt fler kommuner satsar på sociala nätverk. Ett socialt intranät innebär att medarbetarna kan posta inlägg, se flöden av uppdateringar, ha virtuella möten, blogga och chatta. Solna, Täby och Upplands Väsby är några av de kommuner som satsar på sociala nätverk.

Vårdplanering på distans

Region Skåne Aktuellt, 2015-03-11
Den 1 april startar två avdelningar inom Verksamhetsområde ortopedi vid SUS i Lund och Lunds kommun ett gemensamt pilotprojekt för att utveckla en modell för samordnad vårdplanering på distans. Gemensamma Lyncmöten, videosamtal via dator, ska testas vid utskrivningar av patienter från sjukvården till kommunal verksamhet. Tanken är att Lyncmöten både ska snabba upp utskrivningsprocessen och ge en effektivare vårdplanering för patienten.

Ny teknik stimulerar till träning

Åsa Westesson, 2015-03-12
I samband med Kommunförbundet Skånes nätverk för fallprevention presenterade ett holländskt företag sitt koncept som är ett spännade nytänk för att inspirera våra kunder till träning.

SilverFit är ett system för virtuell rehabilitering och är särskilt utformat för äldre användare som behöver regelbundenhet i sin träning. SilverFit har införlivat de viktigaste övningar som tränar grovmotoriska rörelser i ett datorspel system och träningen blir härigenom roligare.

Uppföljning och analys av ändringar i assistansersättningen

ISF – Rapporter, 2015-03-12
Inspektionen för socialförsäkringen ska på uppdrag av regeringen följa upp och analysera effekterna av ändringarna gällande assistansersättningen i socialförsäkringsbalken som trädde i kraft 1 juli 2013. De ska även följa upp och analysera effekterna av ändringarna och de åtgärder som Försäkringskassan vidtagit. Resultatet ska delredovisas senast 15 december 2015 och slutredovisas 15 december 2017.

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin – Delrapport 4

Socialstyrelsen Nya Publikationer, 2015-03-12
Socialstyrelsen redovisar genomförda insatser och resultat av myndighetens arbete inom ramen för den funktionshinderspolitiska strategin. Den här rapporten visar att kunskapen har ökat om de brister som finns i de individuella stöden till personer med funktionsnedsättning.

Lagkrav på e-faktura till offentlig sektor

E-delegation På Gång Inom E-förvaltning, 2015-03-13
ESV (Ekonomistyrningsverket) har fått ett regeringsuppdrag att utreda om Sverige bör införa ett krav på att offentlig sektor enbart ska ta emot e-faktura. Anledningen till uppdraget är att ett EU-direktiv ska inarbetas i svensk lagstiftning. EU-direktivet ställer krav på att offentlig sektor ska kunna ta emot e-fakturor i de format som ingår i en kommande europeisk standard. Regeringen ser stora fördelar med e-fakturering för effektivitet och miljöhänsyn och överväger därför, när Sverige ändå inför direktivet, att gå ett steg till och göra e-faktura obligatoriskt för dem som leverarar till stat, kommuner eller landsting.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *