10 tips för effektivare möten

Lägg inte möten på förmiddagar utan ta ståmöte om möjligt efter lunch. Du kan läsa mer om detta och andra intressanta nyheter i nyhetsbrevet från vård- och omsorgsförvaltningens strategiska omvärldsbevakning.

Lagkrav på e-faktura till offentlig sektor

E-delegation På Gång Inom E-förvaltning, 2015-03-13  
ESV (Ekonomistyrningsverket) har fått ett regeringsuppdrag att utreda om Sverige bör införa ett krav på att offentlig sektor enbart ska ta emot e-faktura. Anledningen till uppdraget är att ett EU-direktiv ska inarbetas i svensk lagstiftning. EU-direktivet ställer krav på att offentlig sektor ska kunna ta emot e-fakturor i de format som ingår i en kommande europeisk standard. Regeringen ser stora fördelar med e-fakturering för effektivitet och miljöhänsyn och överväger därför, när Sverige ändå inför direktivet, att gå ett steg till och göra e-faktura obligatoriskt för dem som leverarar till stat, kommuner eller landsting.

Stärkt skydd för barn och unga

SKL Nyheter, 2015-03-13  
Under närmare ett år har SKL lett ett arbete med en handlingsplan för att stärka skyddet för barn och unga. – I nära samarbete med socialchefer, handläggare inom sociala barn- och ungdomsvården, socialnämndsordföranden samt fackförbunden SSR och Vision har vi hittills identifierat och formulerat 50 förslag som ska stärka den sociala barn- och ungdomsvården, säger Åsa Furén-Thulin , sektionschef på avdelningen för vård och omsorg.

Förutsättningar för en sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation kring individanpassade processer

Socialstyrelsen Tema Äldre, 2015-03-19  
Socialstyrelsen har under 2014 fått i uppdrag att beskriva de rättsliga, begreppsmässiga och praktiska förutsättningarna för att hålla samman vård- och omsorgsdokumentation kring en vård- och omsorgstagares individanpassade processer med hjälp av ett process-id. Resultatet i rapporten ska användas för att enhetligt beskriva förutsättningarna för att organisationer och verksamhetsprocesser ska fungera i samverkan kring vård- och omsorgstagaren.

Statens kostnader för sjukskrivningar och assistansersättning ökar oväntat snabbt

SvD Senaste Nytt, 2015-03-22  
Försäkringskassan begär fem miljarder mer av regeringen bara för i år. Det är pengar för att klara snabbt ökande kostnader för bla ersättning för personliga assistenter. De fem miljarder som FK vill ha i ökade anslag redan för i år går nästan 1,9 till assistansersättning. Det är enl FK en alarmerande utveckling över lång tid då assistansersättningen stadigt ökat med över en miljard per år de senaste 15 åren. 2015 väntas kostnaden bli drygt 25 miljarder.

10 tips för effektivare möten

Tdiningen Chef, 2015-03-22  
Lägg inte möten på förmiddagar utan ta ståmöte om möjligt efter lunch. Här är 10 bästa råden för effektivare möten. Effektivitetskonsulten Petra Brask konstaterar att möten är en av de stora tidstjuvarna. Lägg inte möten på förmiddagar utan ta ståmöte om möjligt efter lunch. I artikels lämnas ytterligare råd för effektivare möten.

Delrapport Hjärnkoll 2015

Myndigheten för Delaktighet, 2015-03-24  
Kampanjen Hjärnkoll har sedan 2009 verkat för att öka allmänhetens kunskap och minska negativa attityder till människor med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning. Arbetet bedrivs av Myndigheten för delaktighet i nära samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). From 1 januari – 30 juni 2015 har Myndigheten för delaktighet till uppdrag att arbeta med att möjliggöra en permanent och långsiktig verksamhet utanför myndigheten på nationell och regional nivå.

I “ledarbetaren” möts chef och medarbetere

Personal & Ledarskap Nyheter, 2015-03-16  
En ledarbetare har förmågan att se sin roll i organisationen, att leda sig själv, och att sätta helheten framför egenintresset. Ledarbetarskap förenar ledarskap och medarbetarskap med betoning på hur rollerna ömsesidigt påverkar varandra, säger Stefan Axelsson, organisationskonsult och programledare vid Institutet för företagsledning, IFL, vid Handelshögskolan i Stockholm, som myntat begreppet.

100 initiativ för en förbättrad socialtjänst

Vision Pressmeddelanden, 2015-03-16  
Förändra myndigheternas uppdrag, säkra socialtjänstens resurser och ge nyanställda rätt introduktion. Det är några av de förslag som finns med i en rapport kring framtidens socialtjänst som Vision presenterar i dag i samband med ett möte med regeringen. – Förutsättningarna för det sociala arbetet har ändrats, men det har inte socialtjänsten och därför saknas grundläggande resurser för att hjälpa de barn och vuxna som är i behov av stöd.

Digitala tjänster delrapport

Myndigheten för Delaktighet, 2015-03-23  
Delrapport till regeringen om det digitala läget och insatser när det gäller användningen av digitala tjänster och teknik inom socialtjänsten och hemsjukvården.
Myndigheten för delaktighet har fått ett uppdrag av regeringen som rör digitala tjänster inom socialtjänsten och den kommunala hemsjukvården (S2014/1398/FST).
I uppdraget har myndigheten samlat in kunskap, inlett samarbeten, gjort tekniska undersökningar, bedrivit omvärldsbevakning och genomfört omfattande kommunikationsinsatser.

Socialstyrelsen publicerar rapport kring hur man kan främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter i kommunal verksamhet

Socialstyrelsen Nya Publikationer, 2015-03-24 
I Socialstyrelsens rapport finns exempel på hur man arbetar med att inkludera ett hbtq-perspektiv i olika verksamheter. Exempelsamlingen ska kunna underlätta och stödja erfarenhetsutbyte mellan kommuner och landsting.
Exempelvis har man kommit fram till att det i stor utsträckning saknas forskning om gruppen äldre hbtq-personer och deras behov av vård och omsorg. Inom äldreomsorgen behövs hbtq-alternativ för äldres valmöjlighet.
Det råder samstämmighet om att ett antal förutsättningar och krav är viktiga för att inkludera ett hbtq-perspektiv i olika verksamheter däribland att det för äldre hbtq-personer behövs särskilt boende och hemtjänst med hbtq-kompetens.

Funka producerar filmer ur användarperspektiv

Funka Nu Nyheter, 2015-03-25  
Hur funkar webben ur användarens perspektiv? Ett antal exempel på det visas i de filmer som Funka tagit fram åt regeringens Användningsforum. Forumets huvuduppgift är att säkerställa en kontinuerlig dialog kring tillgänglighet och användbarhet som en kvalitetsaspekt av it. Funka har producerat filmer som visar hur olika individer använder webben i vardagen och vilka utmaningar de möter ur ett användarperspektiv. Omkring 10 – 20% av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning men alla berörs av tillgänglighet beroende på olika omständigheter.

Attention ger ut handboken “Med Asperger på jobbet”

Attentionbloggen, 2015-03-25  
Attentions projekt Vägar till jobb har tagit fram en handbok med fakta och tips om Asperger och de utmaningar som kan uppstå i samband med olika situationer på jobbet. Handboken vänder sig främst till arbetsgivare och kan med fördel användas vid introduktion av nyanställda med Asperger.

Så lyckas du med nya kontoret

Tdiningen Chef, 2015-03-26  
I framtiden går vi ut i naturen och jobbar. Det tror arbetslivsforskaren Susanna Toivanen, som i en ny bok listar några praktiska råd till arbetsgivare som vill bygga om till aktivitetsbaserade kontor. “Om 20 år tror jag det blir vanligare att vi går ut och jobbar. Vi har insett att naturen har en helande kraft och att frisk luft och rörelse stimulerar de kreativa processer vi behöver.”

Ökad digitalisering leder till minskad arbetsro

Kvalitetsmagasinet Arbetsmiljö, 2015-03-26  
Den ökade digitaliseringen gör att allt fler får svårare att fokusera på jobbet. Det visar en ny global undersökning från it-konsultföretaget Accenture. Den ökade digitaliseringen har gjort det betydligt svårare att lyssna och fokusera på arbetsplatsen. Det uppger nära två tredjedelar av de 3600 företagsanställda runt om i världen som intervjuats om sin arbetssituation. I undersökningen säger 98 procent av de tillfrågade att de multitaskar, det vill säga, de gör flera arbetsuppgifter samtidigt.

Utveckling av e-hälsa i kommunerna – Uppföljning av stimulansmedel 2014

Socialstyrelsen Nya Publikationer, 2015-03-26  
Rapporten beskriver och utvärderar de insatser som gjorts inom ramen för SKL:s överenskommelse med regeringen för att påskynda e-hälsoutvecklingen inom socialtjänsten under 2014. Bland annat konstateras att stimulansmedlen har haft positiv effekt på utvecklingsarbetet i kommunerna och behovet av fortsatt arbete inom området är stort.

Personer med funktionsnedsättning – insatser enligt LSS år 2014

Socialstyrelsen Nya Publikationer, 2015-03-26  
Rapporten innehåller statistik om kommuners och landstings insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den 1 oktober 2014 hade 67 400 personer minst en insats från sin kommun enligt LSS, en ökning med cirka tre procent jämfört med 2013.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *